Skip to main content
Report, 1989

Rotutveckling i majs

Nitare, Maria;

Abstract

Studier av rotutvecklingen i majs utfördes sommaren 1988 i anslutning till en försökserie rörande bevattning av majs under olika utvecklingsstadier. Försöken utfördes för att klarlägga om majsen är särskilt känslig för vattenstress under vissa utvecklingsstadier. Avsikten med rotstudierna var att belysa eventuella samband mellan torkkänslighet och rotutveckling. Rötterna studerades vid tre utvecklingsstadier dels på sandjord (Ugerup i Kristianstad län) och dels på moränlera (Lönns torp i Malmöhus län). På sandjorden jämfördes rotutvecklingen mellan såväl obevattnad som bevattnad majs. Rotsystemet var betydligt djupare i lerjorden än i sandjorden. Alven i sandjorden var mycket kompakt vilket kan ha utgjort ett mekaniskt motstånd för rötterna. Det är även troligt att det kan ha utbildats en torrfront som förhindrade rötterna att tillväxa på djupet. Rötterna i sandjorden var således i stor utsträckning hänvisade till regn och/eller bevattning för sin vattenförsörjning. Ner till 40-50 cm djup var det därför fler rötter i sandjorden än i lerjorden. Antalet rötter på djup större än 50 cm var däremot störst i lerjorden. Vid försöksplatsen Ugerup uppstod markvattenunderskott som motiverade bevattning endast vid två tillfällen. Vissa skillnader i rotutveckling mellan försöksleden, obevattnat och bevattnat, kunde ändå iakttagas: * Maximala rotdjupet var störst i den bevattnade majsen. * Vid de rotstudier som utfördes strax före blomning respektive efter blomning, var det något fler rötter i den obevattnade majsen. * Strax före blomning var rötterna i bevattnat försöksled vitare än i obevattnat. * Sidorötterna var be tydligt längre hos den obevattnade majsen, särskilt i skiktet 10-30 cm strax före blomning samt i skiktet 20-50 cm efter blomning. Vid undersökningstillfället som inföll strax före blomning konstaterades dessutom att vissa av plantorna i obevattnat led redan börjat blomma. I bevattnat led förekom då ingen blomning och majsen var dessutom något högre och kraftigare än i obevattnat

Keywords

hydroteknik; rotutveckling; majs; bevattning; utvecklingsstadier; sandjord; moränlera

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik

1989, number: 89:8
ISBN: 91-576-3952-3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nitare, Maria
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30603