Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1989Open access

Filtermaterial för dränering: kommentarer till en serie demonstrationsprover av grus- och sågspånsmaterial

Håkansson, August

Abstract

Denna skrift anknyter till och kommenterar en serie prov av grus- och sågspånsmaterial avsedda att ge möjlighet till okulärt studium, jämförelser och demonstrationer av lämpliga och mindre lämpliga material för filterändamål vid dränering. Materialproven omfattar: l. Fem prov av sand- och grusmaterial. Se under Prov l - 5 samt diagram l - 2 och tabell l. 2. Två prov av sågspån. Se under Prov 6 och 7 samt diagram 3. 3. Renfraktioner av grovsand, mellansand , grovmo , finmo och mjäla. Se sid. 8 och tabell 2. Provmaterialen kommenteras i anslutning till den av lantbruksstyrelsen 1986-09 utgivna skriften "Läggningsanvisningar för jordbruksdränering" och däri infört diagram över lämplig kornstorlekssammansättning för filtermaterial vid dränering av slamningsbenägen jord. Sammanfattande kan sägas, att Prov 2, 3 och 6 har en lämplig kornstorlekssammansättning som filtermaterial på slammande jord. Dessa prov har också god genomsläpplighet. Prov 5 och 7 innehåller för mycket finmaterial och uppvisar otillräcklig genomsläpplighet. Detta gäller även Prov 4, fast i något mindre grad. Prov 1 är för grovt för fullgod funktion på en slammande jord

Keywords

filtermaterial; dränering; kornstorlekssammansättning; slammande jord; genomsläpplighet; materialprov

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1989, number: 89:6ISBN: 91-576-3282-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30604