Skip to main content
Report, 1989

Filtermaterial för dränering: kommentarer till en serie demonstrationsprover av grus- och sågspånsmaterial

Håkansson, August

Abstract

Denna skrift anknyter till och kommenterar en serie prov av grus- och sågspånsmaterial avsedda att ge möjlighet till okulärt studium, jämförelser och demonstrationer av lämpliga och mindre lämpliga material för filterändamål vid dränering. Materialproven omfattar: l. Fem prov av sand- och grusmaterial. Se under Prov l - 5 samt diagram l - 2 och tabell l. 2. Två prov av sågspån. Se under Prov 6 och 7 samt diagram 3. 3. Renfraktioner av grovsand, mellansand , grovmo , finmo och mjäla. Se sid. 8 och tabell 2. Provmaterialen kommenteras i anslutning till den av lantbruksstyrelsen 1986-09 utgivna skriften "Läggningsanvisningar för jordbruksdränering" och däri infört diagram över lämplig kornstorlekssammansättning för filtermaterial vid dränering av slamningsbenägen jord. Sammanfattande kan sägas, att Prov 2, 3 och 6 har en lämplig kornstorlekssammansättning som filtermaterial på slammande jord. Dessa prov har också god genomsläpplighet. Prov 5 och 7 innehåller för mycket finmaterial och uppvisar otillräcklig genomsläpplighet. Detta gäller även Prov 4, fast i något mindre grad. Prov 1 är för grovt för fullgod funktion på en slammande jord

Keywords

filtermaterial; dränering; kornstorlekssammansättning; slammande jord; genomsläpplighet; materialprov

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1989, number: 89:6
ISBN: 91-576-3282-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Håkansson, August
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30604