Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1996

Plöjningsfri odling och strukturkalkning på lerjordar: effekter på markbiologiska, markkemiska och markfysikaliska egenskaper, samt ogräs och skörd

Ivarsson, Richard

Keywords

jordbearbetning; lerjordar; strukturkalkning; långliggande försök; bearbetningssystem; markbiologi; markkemi; markfysik; ogräs; avkastning

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1996, number: 22
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30627