Skip to main content
Report, 1996

Plöjningsfri odling och strukturkalkning på lerjordar: effekter på markbiologiska, markkemiska och markfysikaliska egenskaper, samt ogräs och skörd

Ivarsson, Richard

Keywords

jordbearbetning; lerjordar; strukturkalkning; långliggande försök; bearbetningssystem; markbiologi; markkemi; markfysik; ogräs; avkastning

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
1996, number: 22
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ivarsson, Richard
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30627