Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1986

Kalhuggningens och skogsdikningens inflytande på vattendragens flöden: en kortfattad kunskapsöversikt

Bjerketorp Anders, Johnson Lars

Keywords

kalavverkning; skogsdikning; hydrologiska förändringar; avrinning; vattenföring; vattentillgång

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1986, number: 86:2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science
Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/30641