Skip to main content
Report, 1986

Kalhuggningens och skogsdikningens inflytande på vattendragens flöden: en kortfattad kunskapsöversikt

Bjerketorp Anders, Johnson Lars

Keywords

kalavverkning; skogsdikning; hydrologiska förändringar; avrinning; vattenföring; vattentillgång

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1986, number: 86:2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Bjerketorp, Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Johnson, Lars
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Forest Science
Fish and Aquacultural Science
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30641