Skip to main content
Report, 2008

Haltvariationer av växtskyddsmedel i ytvatten från ett typområde i Skåne: flödesproportionell provtagning 2006/2007

Adielsson, Stina; Kreuger, Jenny;

Abstract

Flödesproportionell provtagningen utfördes parallellt med ordinarie provtagning inom den nationella miljöövervakningen av bekämpningsmedel i typområde M 42 under hösten 2006 och våren 2007. Flödesproportionella prover togs som momentanprover parallellt med den ordinarie provtagningen som ger tidsintegrerade samlingsprover under en vecka. Syftet var att undersöka haltvariationer av olika bekämpningsmedel vid förändringar i flödet, samt att se hur dessa halter förhåller sig till det som uppmäts inom den ordinarie provtagningen. Den sammanlagda halten per prov varierade ofta med flödet så att när flödet i bäcken ökade steg halten växtskyddsmedel och när flödet minskade så minskade också halten. Vid de tillfällen då den sammanlagda halten ökade utan att flödet steg har denna ökning utgjorts av ett enda ämne. Det förekom variationer på upp till två tiopotenser för enskilda substanser under en vecka, men i de flesta fall låg variationen på en tiopotens eller därunder. Exempel på ämnen vars halter varierar snabbt är MCPA, metamitron, kvinmerak, metazaklor, isoproturon och glyfosat, det vill säga ämnen vars spridningstidpunkt ligger nära i tiden. Dessa ämnen beskrivs mindre bra av tidsstyrd provtagning. Men för de flesta andra ämnena speglar den tidsstyrda provtagningen väl vad som händer under en vecka. Det gäller t.ex. för ämnen som bentazon, terbutylazin och DETA som ligger och läcker under långa tidsperioder, dessa uppvisar inga stora eller snabba variationer i halter. I de flödesproportionella proverna påträffas över lag fler substanser och även halter som överskrider riktvärdet fler gånger än vad som var fallet i de ordinarie veckoproverna. Med de flödesproportionella proverna detekterades minst en substans i en halt som överskrider riktvärdet samtliga provtagningsveckor. I de ordinarie veckoproverna har överskridanden detekterats endast under två av sex veckor. Ämnen vars halter varierar snabbt och som dessutom har låga riktvärden kommer inte att speglas optimalt med insamling av tidsintegrerade veckoprover. Därmed blir också beräkningen av indikatorn för utvärdering inom miljömålet "Giftfri miljö" mest missvisande för dessa ämnen. För övriga ämnen visar dock denna inledande undersökning att beräkningarna sannolikt fungerar väl

Keywords

bekämpningsmedel; vatten; flödesstyrd provtagning; miljöövervakning

Published in

Ekohydrologi

2008, number: 106
Publisher: Avdelningen för vattenvårdslära, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Adielsson, Stina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30752