Skip to main content
Report, 2009

Markstruktur för optimal höstrapsodling

Carlsson, Olof

Abstract

Hösten 2006 startades ett projekt med titeln "Markstruktur för optimal oljeväxtodling", där detta examensarbete ingår. Åtta fältförsök med höstraps har studerats, utlagda i södra och mellersta Sverige mellan åren 2006 och 2007. Försöken handlar om olika etableringsmetoder (R2-4141, tre försök och L2-4141, tre försök) och hur höstraps reagerar på olika förfrukter och bearbetningar (R2-4135, ett försök och 4135-6, ett försök). Etableringsmetoderna som studerats är konventionell plöjning, grund plöjning, ytlig stubbearbetning med Carrier eller kultivator, bredsådd myllad med Carrier eller kultivator, samt djupluckring. De olika förfrukterna som undersökts till höstraps är vårkorn, höstvete, träda och aktiv träda bearbetat med plog eller Carrier. För att undersöka hur markstrukturen påverkar rapsplantans utveckling och även skörden har olika mätningar utförts. Bland annat har det gjorts såbäddsundersökning, planträkning, penetrometermätning, infiltrationsmätning och studie av plantutvecklingen (olika parametrar på rapsplantan) höst och vår. Vilka mätningar som utförts varierar mellan försöksserierna. Eftersom försöksserierna R2-4141 och L2-4141 är utlagda över en stor del av Sverige har det varit svårt att jämföra försöken med varandra p.g.a. skillnader i klimat och jordart. Resultaten av mätningarna varierade mellan försöken, men skillnader mellan led har ofta varit liten i enskilda försök. Några tydliga skillnader i såbädd, infiltration och penetrationsmotstånd har inte kunnat säkerställas. En av huvudhypoteserna var att rapsplantan skulle gynnas av en djupare bearbetning p.g.a. pålrotens utformning, men plantutvecklingen var generellt inte bättre vid plöjning eller djupluckring. Några resultat tyder t.o.m. på motsatsen. Plantetableringen i försöken var i god, med undantag från enstaka led på några av platserna där skorpbildning eller dålig halminblandning resulterade i sämre uppkomst och svaga bestånd. Sådden skedde sent på flera ställen, men p.g.a. milt väder tillväxte plantorna långt in på hösten vilket jämnade ut beståndsskillnaderna. Skördeskillnaderna var i medeltal små i R2-4141 och L2-4141. Det fanns en viss tendens att reducerad bearbetning resulterat i högre skörd på styvare jordar och tvärtom på lättare jordar. I R2-4135 och R2-4135-6, bägge utlagda utanför Uppsala, fanns det skillnader i resultat mellan leden. Såbäddsundersökningen visade på störst mängd fina aggregat efter reducerad bearbetning. Även förfrukten inverkade på aggregatstrukturen, som var finast efter höstvete följt av korn, träda och aktiv träda. Penetrationsmotståndet skiljde sig också, där framförallt bearbetningssystemet hade betydelse, men även i viss mån förfrukten. Efter plöjning var penetrationsmotståndet mindre och likaså med höstvete som förfrukt. Vid undersökning av rapsplantans utveckling hade bearbetningssystemet marginell inverkan. Däremot hade förfrukten inverkan på rapsplantans utveckling under hösten där höstvete som förfrukt gynnat plantutvecklingen. Mellan övriga förfrukter var det svårare att se någon skillnad. Under våren hade dock skillnaderna jämnats ut även om tendenserna var samma. Skörderesultaten i R2-4135 och R2-4135-6 påverkades mer av bearbetningssystemet än av förfrukten. Enbart ytlig bearbetning höjde skörden jämfört med konventionell plöjning. Förfrukternas inverkan på skörden var marginell, men vid en direkt avläsning av skörden har höstvete varit den bästa förfrukten följt av korn, aktiv träda och träda. Sammanfattningsvis fungerade plöjningsfria system bra till höstraps under skördeåret 2007. Skörden vid reducerad bearbetning var i flera fall bättre än för plöjda system. Även enkla och billiga etableringsmetoder som bredsådd i stubb följt av bearbetning med Carrier eller kultivator har hävdat sig bra i förhållande till övriga system. Kombinationen med billig etablering och höga skördar har i flera fall resulterat i det bästa odlingsnettot

Keywords

jordbearbetning; höstoljeväxter; fältförsök; etableringsmetod; förfrukt; bearbetningsmetod; markstruktur; avkastning

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2009, number: 59
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Carlsson, Olof
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30836