Skip to main content
Report, 2009

Höstrapsetablering med myllningsteknik och direktsådd

Pettersson, Erik

Abstract

Arbetet är en studie av höstrapsetablering med direktsådd och myllning av kultivator med frösålåda och är gjort i samarbete med Väderstad-Verken AB. I detta examensarbete har jag följt en försöksserie (R2-4143) där jag jämfört olika etableringsmetoder för höstraps. De metoder som studerats är plöjning med konventionell sådd, grund bearbetning och sådd, sådd med TopDown med frösålåda samt direktsådd med och utan förredskap. Försöksplatserna har legat i Skåne, Uppland och Östergötland. Jag har utfört fältmätningar från sådd till invintring. Jag har också intervjuat odlare som har sått med kultivator med påmonterad frösålåda för att se vad de tycker om metoden och hur mycket den skiljer från deras tidigare etableringsmetod. Sommaren 2008 var mycket torr och avlöstes av regn på hösten vilket gjorde att rapsfröet grodde lätt på de flesta platser i Sverige. På vissa platser kom det så stora mängder att rapssådden inte kunde genomföras. Etableringen i försöksserien R2-4143 blev överlag jämn och det som påverkade uppkomsten var halminblandningen i kombination med fröets kontakt med finjord. Plantuppkomsten på försöksplatserna har överlag varit god. Plöjda led och led som kultiverats med TopDown biodrill (frösålåda) har i medeltal givit en något bättre etablering sett över alla platserna. Enligt mätningarna under hösten ser det ut som att alla metoderna i försöksserie R2- 4143 kan fungera för att få ett bra bestånd. Det är svårt att utifrån ett års resultat avgöra vilken metod som ger bäst uppkomst. Det är årsmånen, typ av jord på fältet, markens fuktighet och förfrukten som bestämmer hur etableringen blir. De lantbrukare som myllat sin höstraps med kultivator, Carrier eller Seed Hawk var överlag nöjda med sin etablering. Kultivator med frösålåda är ett system som verkar fungera bra. Det som krävs är dock mer växtskydd i jämförelse med ett konventionellt system för att bli kvitt spillsäd och ogräs. TopDown fungerar bra på de flesta jordar och har bra flexibilitet vad gäller väderlek då det går att köra. TopDown med biodrill verkar vara ett system som fungerar bra och där lantbrukarna är nöjda med resultatet av sådden

Keywords

jordbearbetning; höstrapsetablering; direktsådd; myllningsteknik; fältförsök; konventionell bearbetning; uppkomst

Published in

Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
2009, number: 60
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/30837