Skip to main content
Report, 2010

Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2008/2009

Torstensson, Gunnar; Johansson, Göran

Abstract

Inom programmet Observationsfält på åkermark undersöks avrinning, växtnäringsutlakning och odlingsåtgärder på ett antal fält (13 st) som ingår i lantbrukarens normala drift. Programmet ingår i den nationella miljöövervakningen på Jordbruksmark med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet, och med SLU som ansvarig utförare. I denna rapport redovisas resultat för det agrohydrologiska året 2008/2009. Rapporten redovisar bl.a. flödesvägda årsmedelhalter, transporter och avrinning för varje fält, medan klimatet redovisas översiktligt för olika delar av Sverige. Under det agrohydrologiska året 2008/2009 var årsnederbörden större än normalt i de flesta områden. Augusti var den nederbördsrikaste månaden och april den torraste månaden i de flesta områden. Trots den rikliga årsnederbörden blev årsavrinningen i de flesta lägre än normalt, beroende på att den extra nederbörden föll under årstider med hög avdunstning. På de flesta håll var avrinningen störst under senhösten. Relativt låga kvävehalter i kombination med måttlig avrinning gjorde att kvävetransporterna i de flesta fall var mindre än flerårsmedelvärdet. På fälten i O, D och AC län var fosforhalterna något högre än normal, vilket också ledde till högre fosfortransport. På övriga fält var fosfortransporten lägre än eller jämförbar med flerårsmedelvärdena

Keywords

växtnäringsläckage; utlakning; kväve; fosfor; jordbruksmark

Published in

Ekohydrologi
2010, number: 119
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet