Skip to main content
Report, 1996

Växtnäringsflöden och kretsloppsbaserade tekniker på Sånga-Säby

Tidåker, Pernilla

Abstract

På allt fler håll tas idag initiativ för att åstadkomma lokala kretslopp där växtnäring från samhället återförs till lantbruket. Ä ven på LRFs kursgård Sånga-Säby i Ekerö kommun utanför Stockholm har intresset varit stort för att kretsloppsanpassa verksamheten. Syftet med denna studie var att undersöka möjligheter och hinder för ett lokalt baserat kretslopp inom området Sånga-Säby. Området avser här kursgården, det närliggande lantbruket och bostadshus i anslutning till kursgården. Som underlag för det fortsatta arbetet analyserades växtnäringsflödena på området. Eftersom lantbruket håller på att lägga om till ekologisk produktion, gjordes växtnäringsbalanser både för den konventionella driften och en ekologisk drift. Med växtnäringsflöden som bakgrund gjordes sedan fyra olika scenarier över möjligheter till ökad återförsel av växtnäring och organiskt material. I de olika scenarierna behandlades bland annat följande: -kompostering av köksavfall -slam från reningsverk -humanurin vid urinsortering -våtkomposterat organiskt material Med våtkompostering avses en metod som möjliggör kompostering av organiskt material med låg torrsubstanshalt. Detta sker genom luftning av materialet i en sluten behållare. Härigenom uppnås en god hygienisering genom den kraftiga värmeutvecklingen som är resultatet av nedbrytningen. Av de olika förslagen visade sig våtkompostering vara den ur växtnäringssynpunkt bästa lösningen för Sånga-Säby. I förslaget ingår bland annat att köksavfall, slam, svartvatten, latrin och flytgödsel samkomposteras. Förslaget ger även möjlighet att öka graden av återförsel med tiden, genom att toaletternas svartvatten omhändertas utan föregående behandling i reningsverket

Keywords

lokala kretslopp; växtnäring; lantbruket; växtnäringsflöden; kompostering; slam; urin; våtkompostering; Sånga-Säby

Published in

Teknisk rapport / Avdelningen för jordbearbetning, Institutionen för markvetenskap Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet
1996, number: 4
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Tidåker, Pernilla

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31161