Skip to main content
Factsheet, 2010

Idéer för att spara tid i mjölkproduktionen

Hörndahl, Torsten; Larsson, Jan; Lidström, Eva-Maria

Abstract

Rationalisering inom mjölkproduktion handlar oftast om att färre arbetstimmar läggs per producerat kg mjölk eller, annorlunda uttryckt, att en mjölkproducent producerar allt fler kg mjölk. En rationalisering bör även innebära att kvalitén helst blir lite bättre och jämnare. I samband med att man bygger ett nytt stall försöker man att utnyttja den senaste kunskapen och bästa teknik för att bli så effektiv som möjligt. Men när byggnaden väl står där, är det lätt att bli ”hemmablind” och därmed missa möjligheter till rationaliseringarna. Denna skrift har som syfte att beskriva några tänkbara sätt att gör mindre förbättringar av produktionen i befintliga byggnader för mjölkproduktion. Förbättringarna har därför karaktären av idéer som måste appliceras på de speciella förhållanden som råder hos en specifik mjölkproducent eftersom förhållandena varierar så mycket mellan företagen. Detta projekt är ett samarbete mellan SLU och Skånesemin och har delvis finansierats av medel från Partnerskap Alnarp

Keywords

Rationalisering; Mjölkproduktion; "spara tid"

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:27
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lidström, Eva-Maria
Skånesemin

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31405