Skip to main content
Report, 2010

Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader

Svennerstedt, Bengt; Nilsson, Christer; Strömdahl, Camilla

Abstract

Återvinningsföretaget Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav AB) har konstaterat att allt mindre mängder avfall deponeras och att mineralullsisolering har blivit en allt större andel av deponerade material. Producenterna av glasull och stenull tycks inte vara intresserade av att återvinna isoleringsmaterialet. Detta projekt har syftat till att studera teknik och ekonomi för återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader. I projektet har man praktiskt utvärderat hur det går att tillverka lösfyllnadsisolering av återvunnen isolering samt testat metodiken för att tillföra återvunnen lösull till ett vindsbjälklag. I projektet har även möjligheterna att bygga upp en marknad för avsättning av återvunnen mineralullsisolering analyserats. Projektet har visat att konceptet med att återvinna mineralull som lösullsisolering i lantbrukets ekonomibyggnader har en viss potential ur produktionsteknisk synpunkt. Marknaden för denna isolerprodukt i lantbrukets ekonomibyggnader är emellertid relativt begränsad men den kan eventuellt bli en nischprodukt för gör-det-självare inom lantbruket

Keywords

Mineralull; Återvinning; Ekonomibyggnad; Byggnadsteknik

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:32
ISBN: 978-91-86373-39-9
Publisher: Sveriges lantbuksuniversitet, Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Svennerstedt, Bengt
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Nilsson, Christer
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Strömdahl, Camilla

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science
Social Sciences
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science
Economics and Business

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31514