Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader : teknisk och ekonomisk förstudie

Svennerstedt, Bengt

Abstract

Återvinningsföretaget Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav AB) har konstaterat att allt mindre mängder avfall deponeras och att mineralullsisolering har blivit en allt större andel av deponerade material. I detta faktablad visas resultat från ett projekt, som har syftat till att studera teknik och ekonomi för att återvinna mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader. I projektet har man praktiskt utvärderat hur det går att tillverka lösfyllnadsisolering av återvunnen isolering samt testat metodiken för att tillföra återvunnen lösull till ett vindsbjälklag. I projektet har även möjligheterna att bygga upp en marknad för avsättning av återvunnen mineralullsisolering analyserats. Projektet har visat att konceptet med att återvinna mineralull som lösullsisolering i lantbrukets ekonomibyggnader har en viss potential ur produktionsteknisk synpunkt. Marknaden för denna isolerprodukt i lantbrukets ekonomibyggnader är emellertid relativt begränsad men den kan eventuellt bli en nischprodukt för gör-det-självare inom lantbruket.

Keywords

Återvinning; Mineralull; Lösull; Lantbrukets ekonomibyggnader

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:33
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU

   SLU Authors

  • Svennerstedt, Bengt

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/31516