Skip to main content
Report, 2010

Djurskydd vid slakt

Berg, Lotta; Axelsson, Torbjörn

Abstract

I denna rapport beskrivs ett projekt som har kartlagt djurskyddet vid svenska slakterier. Syftet är att skapa en god grund för utveckling och standardisering av offentliga kontroller. Rapporten kan fungera som underlag för att underlätta arbetet för både myndigheter och slakterier i Sverige och i förlängningen inom EU med att förbättra djurskyddet i samband med slakt. Resultaten visar generellt på ett gott djuskyddsläge vid de svenska slakterierna. Överbeläggning i stallar för nötkreatur och får samt hård drivning av grisar och får förekommer i ringa omfattning. Bedövningsresultaten har varit goda för samtliga studerade djurslag. En god bedövningskvalitet är mycket viktigt för att säkerställa att djur inte lider när slakten påbörjas. De utbildningar av slakteripersonal med avseende på djurskydd och djurhantering som har genomförts på flera anläggningar kan ha bidragit till detta. Även de officiella veterinärerna har, både i samband med projektet och vid andra tillfällen, fått fortbildning med avseende på bedömning av djurskydd vid slakterier. Kartläggningen visar att det krävs insatser vid flertalet studerade företag som slaktar nötkreatur för att minska förekomsten av hård drivning. Några företag som slaktar grisar behöver vidta åtgärder för att minska förekomsten av överbeläggning i stallboxar eller förekomsten av hård drivning. Förhöjd frekvens av vingskador hos fjäderfä eller för lång tid mellan bedövning och avblodning hos får har enbart registrerats vid ett fåtal tillfällen. I Sverige är kraven i regelverket förhållandevis högt ställda och reglerna följs till stor del i den praktiska verksamheten. Direkta jämförelser med situationen i andra länder kan dock inte göras då motsvarande undersökningar saknas. Det är viktigt att den positiva utvecklingen med ökade kunskaper från forskning om djurs välbefinnande får fortsatt genomslag i slakteriernas verksamhet. Totalt har 23 slakterier (varav 12 slaktat nötkreatur, 10 får, 11 gris och 7 fjäderfä) ingått i studien, som genomfördes under sommarhalvåret 2009. De officiella veterinärerna fick genomföra mätningar av ett antal i förväg definierade djurskyddsparametrar vid 10 (nöt, går, gris), respektive 15 (fjäderfä) tillfällen för respektive djurslag

Published in

Rapport / Livsmedelsverket
2010, number: 2010:16
Publisher: Livsmedelsverket