Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010Open access

Inventering av fem karaktärer i Hörby kommun : Det artrika, Kulturen, Det rofyllda, Rymd, Det vilda

Von Essen, Elisabeth; Skärbäck, Erik

Abstract

Forskningen inom miljöperception har lett fram till slutsatsen att åtta olika karaktärer i utemiljön är av betydelse för människans välbefinnande. På Skånenivån har tidigare gjorts försök att identifiera fem av karaktärerna med hjälp av GIS-data. Utfallet har samkörts med vissa uppgifter i den stora folkhälsoenkäten för Skåne. Det visade sig att tillgången på karaktärer har samband med folks benägenhet att motionera och lägenhetsboendes trivsel i sitt område. I denna rapport studeras metodik att kartlägga miljökaraktärerna för hälsa och utveckling på kommunövergripande nivå. Kartläggning kan användas i bl a översiktsplanering, för analys av frågor kring friluftsliv och rekreation, för konsekvensanalyser etc. För SLU Alnarp syftar projektet till samla in empiriskt underlag för forskning om metodik att analysera och kartera miljökaraktärerna på översiktlig nivå. Projekt är gemensamt finansierat av kommunen och SLU Alnarp som partnersskapsprojekt. Handläggare av studien har varit MSc Elisabeth von Essen, nu doktorand på Alnarpsfakulteten

Keywords

Parkkaraktärer; miljökaraktärer; Det artrika; Det rofyllda; Kulturen; Det vilda; Rymd; perception; miljöpsykologi; landskapsplanering; hälsa; välbefinnande; metod; landskapsanalys; friluftsliv; folkhälsa; fokusgrupper; översiktlig planering; GIS

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:6ISBN: 978-91-86373-13-9
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet