Skip to main content
Report, 2010

Inventering av fem karaktärer i Östra Göinge kommun

von, Essen Elisabeth; Skärbäck, Erik

Abstract

Forskningen inom miljöperception har lett fram till slutsatsen att åtta olika karaktärer i utemiljön är av betydelse för människans välbefinnande. På Skånenivån har tidigare gjorts försök att identifiera fem av karaktärerna med hjälp av GIS-data. Utfallet har samkörts med vissa uppgifter i den stora folkhälsoenkäten för Skåne. Det visade sig att tillgången på karaktärer har samband med folks benägenhet att motionera och lägenhetsboendes trivsel i sitt område. I denna rapport studeras metodik att kartlägga miljökaraktärerna för hälsa och utveckling på kommunövergripande nivå. Kartläggning kan användas i bland annat översiktsplanering, för analys av frågor kring friluftsliv och rekreation, för konsekvensanalyser etcetera. För SLU Alnarp syftar projektet till samla in empiriskt underlag för forskning om metodik att analysera och kartera miljökaraktärerna på översiktlig nivå. Projekt är gemensamt finansierat av kommunen och SLU Alnarp som partnersskapsprojekt. Huvudförfattare och genomförare av studien har varit MSc Elisabeth von Essen, nu doktorand på Alnarpsfakulteten. John Wadbro har genomfört den det slumpmässiga valet av fältkontrollpunkter

Keywords

åtta karaktärer; Östra Göinge; medborgarinflytande; välmående

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:7
ISBN: 978-91-86373-13-9
Publisher: Område Arbetsvetenskap, ekonomi & miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Von Essen, Elisabeth (von Essen, Elisabeth)
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Economics and Business
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31741