Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010Open access

Inventering av fem karaktärer i Östra Göinge kommun : Det artrika, Kulturen, Det rofyllda, Rymd, Det vilda

von Essen, Elisabeth ; Skärbäck, Erik

Abstract

Forskning inom miljöpsykologi med inriktning på perception av landskapet har lett fram till slutsatsen att åtta olika karaktärer i utemiljön är av betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Denna studie kartlägger genom fokusgrupper, fältobservation och via GIS, fem av karaktärerna: Det rofyllda, Det vilda, Det artrika, Rymd och Kulturen i Östra Göinge kommun. Avsikten är att få fram en metod för inventering av landskapet som möjliggör utveckling av miljöer för hälsa och välbefinnande på kommunövergripande nivå samt för planering och analys av frågor kring friluftsliv och rekreation. I rapporten, som baseras på illustrationer i form av kartor samt fotografier, beskrivs tillvägagångssätt samt ges exempel på de olika karaktärerna.

Keywords

Parkkaraktärer, miljökaraktärer, Det artrika, Det rofyllda, Kulturen, Det vilda, Rymd, perception, miljöpsykologi, landskapsplanering, hälsa, välbefinnande, metod, landskapsanalys, friluftsliv, folkhälsa, fokusgrupper, översiktlig planering, GIS

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:7
ISBN: 978-91-86373-14-6
Publisher: Område Arbetsvetenskap, ekonomi & miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet