Skip to main content
Report, 2010

GIS-metodik för åtta karaktärer i stadsmiljö

Skärbäck, Erik; Rydell-Andersson, Kristin

Abstract

I denna rapport har Malmö stad studerats utifrån de åtta landskapskaraktärerna i relation till människors välbefinnande och hälsa. Med hjälp av ArcGIS och Skånes folkhälsoenkät 2008 för invånarna i Malmö har statistiska analyser gjorts över samband mellan förekomsten av karaktärer och hur de svarande trivs med sitt grannskap. Resultaten liknar i stora drag resultat från en motsvarande studie av Skånes rurala och semiurbana områden. Studien visar på ökad trivsel i sin närmiljö ju fler karaktärer som finns inom samma område, särskilt för lägenhetsboende

Keywords

Välmående; stadsplanering; åtta karaktärer; GIS; översiktsplanering

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:20
ISBN: 978-91-86373-27-6
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Rydell Andersson, Kristin
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Economics and Business
Landscape Architecture
Social Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/31748