Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010Open access

Potentiella mätmetoder för att uppskatta kvävegödslingsvärdet hos organiska gödselmedel

Delin, Sofia; Stenberg, Bo; Nyberg, Anna; Brohede, Leif

Abstract

I detta projekt utvärderades några potentiella metoder för att uppskatta kvävets växtnäringsvärde hos ett brett spektrum av organiska gödningsmedel. Kväve-gödslingseffekten av femton olika gödselmedel testades i krukförsök med raj-gräs. Gödselmedlen omfattade olika sorters stallgödsel, olika mjöl av slakteri-avfall, rapskaka, lusernpellets, avloppsslam, rötrest, vinass och musselkompost. En inkubation visade att redan nedbrutna material som stallgödsel, kompost och rötrest hade en låg nettomineralisering av kväve efter applicering på jord, medan den kunde vara hög från färskare produkter som pelleterade växter eller köttmjöl. Det kortsiktiga gödselvärdet hos nedbrutna material karaktäriseras därför ganska väl av ammoniuminnehållet, medan de senare nämnda gödsel-medlen kräver en annan metod. Varmvattenextraherbart kväve visade sig vara en dålig metod för att extrahera ut lättmineraliserbart kväve, framför allt från de animaliska produkterna. Aminosyrakväve och växttrådhalt var inte heller tillfredsställande för att beskriva lätt- respektive svårnedbrytbart material. Där-emot var kol/kväve-kvoten väldigt talande för hur lättillgängligt kvävet var på kort sikt. Även mätningar av nära infraröd reflektans (NIR) visade potential att kunna bli en snabb och billig metod för att karaktärisera gödselkvävets växt-näringsvärde. Men för att få fram en tillfredställande modell för det krävs mer omfattande bakgrundsmaterial än dessa femton prover. Redan nu bör dock kol/kväve-kvoten kunna användas, där ett negativt linjärt samband råder mellan kol/kväve-kvoten och andelen växttillgängligt kväve av gödselns totalkväve. Kvoter runt 2 antyder att ca 80 % av kvävet är lika tillgängligt som hos ett mi-neralgödselmedel och kvoter över 15 antyder att i princip inget kväve är till-gängligt på kort sikt

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
2010, number: 6
ISBN: 978-91-576-9004-3
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet