Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

Utlakningsförsök med vitsenap och oljerättika som eftersådda fånggrödor : slutrapport

Torstensson, Gunnar; Aronsson, Helena; Ekre, Erik

Abstract

I ett projekt med medel från Jordbruksverket studerades effekterna på utlakningen av kväve och fosfor av eftersådda fånggrödor (sådda efter skörd av huvudgrödan) i ett utlakningsförsök på sandig mojord vid L:a Böslid i Halland. I det 3-åriga fältförsöket odlades vitsenap (Sinapsis alba) och oljerättika(Raphanus sativus) efter färskpotatis (skörd i juni) och vårkorn. Nedbrukning av fånggrödan skedde antingen sent på hösten eller på våren. Som referens till leden med eftersådda fånggrödor odlades vårkorn utan fånggröda med bearbetning sent på hösten samt sommarpotatis (skörd i augusti) som efterföljdes av rågvete som fånggröda. Utlakningsmätningar i de specialdränerade försöksrutorna kompletterades med växt- och jordprovtagningar vid strategiska tidpunkter. Efterverkanseffekter av fånggrödorna studerades i efterföljande vårkorn. Ovanjordiskt kväveupptag under hösten i fånggrödorna efter vårkorn och sommarpotatis uppgick till omkring 10 kg N/ha, medan den tidigare sådda fånggrödan efter färskpotatis tog upp ca 30 kg N/ha. Kväve- och fosforutlakningen efter vårkorn med fånggröda var oförändrad jämfört med ledet med vårkorn utan fånggröda, oberoende av bearbetningstidpunkten. Kväveutlakningen var högst i ledet med sommarpotatis följd av rågvete. I ledet med oljerättika efter färskpotatis fanns sannolikt en reduktion av kväveutlakningen som därmed hamnade på samma nivå som leden med vårkorn. I leden med fånggrödor efter vårkorn och efter sommarpotatis var medelskörden hos efter-verkansgrödorna något större än i leden med vårkorn utan fånggröda och oljerättika efter färskpotatis, men skillnaderna var ej signifikanta

Keywords

urlakning; fånggröda; kväve; fosfor

Published in

Ekohydrologi
2011, number: 124
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet