Skip to main content
Factsheet, 2010

Halmaska i kretslopp

Mattsson, Jan Erik; Svensson, Sven-Erik; Ottosson, Peter

Abstract

Analyser på vetehalm från fyra platser i Skåne samt danska erfarenheter från återföring av halmaska i stor skala visar att halmaska kan användas som gödselmedel på åkermark och klassas som ett kaliumgödselmedel med viss fosfor- och kalkverkan. Med halmbärgning och halmeldning bortförs växtnäringen i halmen från åkermarken, men den finns i halmaskan, förutom kvävet som följer med rökgaserna. Askan innehåller dock även andra ämnen som tagits upp av växten, t. ex. kadmium. Kadmiumhalten var högre i vetehalm från gårdar med högre kadmiumhalt i matjorden. Om endast bottenaskan efter förbränning av halm används som gödselmedel, bör metoder utvecklas för utvinning av kalium ur flygaskan, eftersom den innehåller hälften av halmaskans kalium. Fortsatta studier bör inriktas på växttillgängligheten hos kalium, fosfor och kadmium i halmaska samt utvärdering av ny teknik för spridning av små mängder halmaska per hektar

Keywords

Askåterföring; Kadmium; Halmeldning; Fosfor; Kalium; Växtnäring; Bottenaska; Flygaska

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:22
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Mattsson, Jan Erik
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Ottosson, Peter
Lunds Energi

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/33881