Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011Open access

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex : sammanställning av försök anlagda 2002-2009 på Asa och Tönnersjöhedens försöksparker : Delrapport nr 3

Wallertz, Kristina; Johansson, Ulf

Abstract

Snytbaggen är ett allvarligt problem vid föryngring av barrträd genom plantering. Att skydda plantan under de första åren är viktigt för plantans överlevnad. Det vanligaste sättet har hittills varit att behandla plantorna med en insekticid före utplantering. Det finns för närvarande tre olika insekticider på marknaden, för FSC-certifierade företag är endast ett av medlen godkänt. Det pågår ständigt en debatt om alternativa lösningar då det är troligt att medlen kommer att förbjudas i framtiden. I den här studien ingår därför ett mekaniskt skydd, beläggningsskyddet Conniflex. Rapporten baseras på ett antal olika försök på Asa och Tönnersjöhedens försöksparker samt några praktiska försök i samarbete med Sveaskog. De tre insekticiderna Merit Forest, Hylobi Forest, Forester, samt beläggningsskyddet Conniflex hade alla god effekt mot snytbaggeskador. Ombehandling med insekticider andra året i fält tenderade att minska snytbaggeskadorna. I några av försöken har plantor försedda med Conniflex drabbats av okända skador i större utsträckning än plantor behandlade med insekticider. Arbetet med rapporten ingår som en del av snytbaggeprogrammet.; -- Pine weevil is a serious threat to regeneration of conifers by planting. Protection of the seedlings during the first years is important for seedling survival. The most common method so far has been to treat the seedlings with an insecticide before planting. Currently three insecticides are available on the market, however companies certified to FSC standards are only allowed to use one of those. There is an ongoing debate on alternative solutions since insecticides probably will be prohibited in the future. Therefore in this study one of the most promising alternative is included, a coating called Conniflex. The report is based on a number of experiments at Asa and Tönnersjöhedens experimental forests as well as some practical studies in cooperation with Sveaskog. The three insecticides Merit Forest, Hylobi Forest, Forester and the coating Conniflex protected the seedlings well against pine weevil damage. An additional treatment with insecticides the second year after planting tended to decrease damage by pine weevil. In some of the experiments seedlings treated with Conniflex was affected by unknown damage to a larger extent than seedlings treated with insecticides. The work with the report was financed by the Swedish Hylobius research program

Keywords

Beläggningsskydd; Hylobius; insekticid; plantor; snytbagge

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2011, number: 1
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet