Skip to main content
Report, 2011

Kväve- och fosforutlakning efter potatis

Torstensson, Gunnar; Aronsson, Helena; Ekre, Erik

Abstract

Målet med projektet var att klarlägga förekommande skillnader mellan de olika potatistyperna och i relation till odling av vårkorn vad gäller: Ansamling av mineralkväve i marken under perioden mellan skörd av potatis och sen höst. Kväveutlakningen under den efterföljande vinterperioden. Påverkan på fosforutlakningen vid odling av oljerättika som fånggröda efter tidig potatis. Som medeltal för hela perioden uppvisade sommar- och matpotatis den signifikant högsta utlakningen av kväve. Däremot blev kväveutlakningen efter färskpotatisen låg och i samma nivå som efter vårkornet. Den tidigt sådda fånggrödan i form av oljerättika efter färskpotatis har fungerat effektivt och utan att släppa ifrån sig nämnvärda mängder utlakningsbart kväve efter nerbrukningen på senhösten. Om odlingen bedrivs på detta sätt krävs inga omedelbara ytterligare insatser för att minska kväveutlakningen. Även efter stärkelsepotatisen blev kväveutlakningen låg, de senare två åren var utlakningen bara obetydligt högre än efter vårkornet, men medeltalet dras upp av den höga utlakningen det första året (figur 5b). Orsaken till den låga utlakningen efter stärkelsepotatis, trots hög kvävegödsling, är den långa växtperioden som ger grödan tid att förutom gödselkvävet, även tillvarata en stor del av det kväve som mineraliseras under hösten. Sommar- och mat-potatis förefaller vara de potatistyper där det förefaller svårast att be-mästra kväveutlakningen. Efter sommarpotatisen skulle det möjligen vara ide att så t.ex. olje-rättika som fånggröda, men andra försök med eftersådd oljerättika efter vårsäd har visat att såtidpunkten är kritisk för att få en tillräckligt etablerad och utvecklad (stabil) fånggröda, som inte släpper från sig kvävet under vintern (Torstensson et al., 2011). I det här fallet skördades sommarpotatisen i första halvan av augusti vilket kan vara i senaste laget, men efter skörd i juli månad borde en fånggröda av typen oljerättika vara väl värd att prova

Keywords

potatis; kväve; fosfor; utlakning

Published in

Ekohydrologi
2011, number: 127
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Ekre, Erik
The Rural Economy and Agricultural Societies

UKÄ Subject classification

Soil Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/34261