Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2011

Mot nya vatten – vart leder individuella överförbara fiskekvoter?

Paulrud, Anton; Waldo, Staffan

Abstract

Individuella överförbara kvoter i fisket, så kallade ITQ, är sedan ett par år på den politiska agendan både inom Sverige och EU. Förvaltningssystemet bygger på att de fångstkvoter som Sverige förhandlar fram inom EU:s gemensamma fiskeripolitik delas upp mellan fiskeföretagen. Fångstkvoterna i ett ITQ-system är långsiktiga och ger fiskaren rätt att nyttja en given andel av den svenska kvoten varje år. Genom att handla med kvoter kan fiskaren anpassa sina fångstmöjligheter, vilket är en avgörande skillnad mot dagens förvaltning. ITQ har visat sig vara ett effektivt sätt att komma tillrätta med överkapacitet i fiskeflottan och på så sätt få en mer lönsam flotta som är i balans med fiskresursen. Samtidigt innebär en omstrukturering av flottan att det politiskt prioriterade fisket, t.ex. det småskaliga kustfisket, kan komma att minska. I rapporten analyseras hur den svenska flottans struktur och lönsamhet kommer att utvecklas i ett ITQ-system. Analysen bygger på en empirisk modell över fiskenäringen (Swedish Resource Rent Model for the Commercial Fishery – SRRMCF). Studien presenterar fyra scenarier som utgår från olika stark politisk styrning för att skydda det småskaliga fisket samt olika utveckling av torskbeståndet i Östersjön. De tre huvudslutsatser som kan dras om hur en framtida förvaltning med individuella överförbara kvoter påverkar fisket är 1. Fiskeflottan minskar med ungefär 30 till 50 procent 2. Lönsamheten ökar så att fiskenäringen kan ge konkurrenskraftiga löner och bidra ekonomiskt till fiskets förvaltning 3. Förvaltningen kan utformas så att det småskaliga fisket inte missgynnas Den bild av fisket förvaltat med ett ITQ-system som analysen ger är betydligt mer positiv än den gängse bilden av fisket idag. I stället för en näring i kris med överkapacitet och dålig ekonomi framträder bilden av en minskad fiskeflotta som bär sina egna kostnader och bidrar till samhällsekonomin. Modellresultaten ger en ögonblicksbild av hur en fullt rationaliserad fiskeflotta skulle kunna se ut. Även internationella erfarenheter pekar mot att flottan kan förväntas utvecklas i denna riktning. En fiskeflotta med god ekonomi och som är i balans med resursen ger en stabil grund att stå på i arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling av havsmiljön

Published in

Rapport till Expertgruppen för miljöstudier
2011, number: 2011:4
ISBN: 978-91-38-23597-3
Publisher: Regeringskansliet, Finansdepartementet

   SLU Authors

  • Sustainable Development Goals

   SDG14 Life below water

   UKÄ Subject classification

   Social Sciences
   Economics and Business
   Fish and Aquacultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/34418