Skip to main content
Report, 2011

Uppsamlings- och behandlingsvagn för smågrisar

Lunner, Kolstrup Christina; Ullertun, Emma Lucia

Abstract

I detta projekt undersöktes användningen av uppsamlings- och behandlingsvagn i samband med kastration av smågrisar. Betydelsen av en bra arbetsställning och ergonomiskt utformade hjälpmedel i grisstallar kan minska risken för att drabbas av belastningsbesvär. Besättningsstorleken på gårdar med grisproduktion har utökats, men antalet grisproducenter har minskat i antal. I takt med att besättningsstorlekarna har utökats, har djurskötarna fått fler grisar att behandla och kastrera. Det innebär också att det repetitiva arbetet ökar och dessa arbetsmoment är svåra att undvika eftersom de är en viktig del av grisskötseln. Forskningsprojekt som genomförts av forskare vid Temagrupp Arbetsvetenskap i Alnarp har visat att belastningsbesvär bland djurskötare inom grisproduktion främst var lokaliserad till de övre extremiteterna (62 %) och ryggen (57 %). Denna studie baserades på telefonintervjuer med ett trettiotal smågrisproducenter och djurskötare. Ett frågeformulär med tretton frågor utformades för att undersöka om producenterna använde en vagn för uppsamling och behandling av smågrisar i samband med kastration. Resultaten av intervjuerna med smågrisproducenter och djurskötare sammanställdes i en matris som sedan användes som underlag för analysen. Gruppering av resultaten gjordes utifrån vagnarnas funktion och tillämpning. Resultaten av intervjustudien visade att smågrisproducenterna och djurskötarna främst använde sig av fyra olika vagnar och/eller arbetssätt vid uppsamling och kastrering av smågrisar. Ungefär hälften av producenterna och djurskötarna (47 %) använde någon form av vagn vid uppsamling och kastrering av smågrisarna. Merparten (87 %) använde en kastreringsbänk och endast knappt en femtedel (17 %) använde varken uppsamlingsvagn eller kastrationsbänk. Studien visade att det råder delade meningar från producenternas och djurskötarnas sida huruvida arbetsställningar vid uppsamling och behandling av smågrisar uppfattades som ergonomiska. En del av producenterna och djurskötarna angav att det var lika bra att utföra behandling och kastrering utan vagn som med vagn. En del av de tillfrågade var trots detta inte beredda att byta ut vagnen. De ansåg att vagnen var ett bra hjälpmedel vid uppsamling, behandling och kastrering av smågrisar. Dock torde användning av en ergonomisk uppsamling och behandlingsvagn minska risken för belastningsbesvär bland användarna

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:19
ISBN: 978-91-86373-70-2
Publisher: Område arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ullertun, Emma Lucia

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Agricultural Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/34423