Skip to main content
Report, 2011

Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg : ett kunskapsunderlag med fokus på begrepp och exempel

Berglund, Ulla; Eriksson, Malin; Nord, Jenny; Butler, Andrew; Antonson, Hans; Hammarlund, Karin; Hedfors, Per; Åkerskog, Ann

Abstract

Landskapets och landskapsanalysens roll i planeringen påverkas av implementeringen av den europeiska landskapskonventionen (ELC) som nyligen inletts i Sverige. Kravet ökar på hantering av landskapsfrågor och på medverkan från allmänheten i till exempel infrastrukturprojekt. Därför behöver olika aktörer få aktuell kunskap om landskap och analys av landskap och så långt möjligt skaffa sig gemensamma referensramar i ämnet. Vägar och järnvägar har en avgörande betydelse för människors möjligheter att uppleva landskap. Samtidigt utgör de ingrepp som kräver kunskap och respekt för de landskap med sina sociala sammanhang som påverkas. Genom ELC har fokus ökat på ”vardagslandskapet”, dvs. de landskap som används och värderas av människor oavsett sådana värden som utomstående experter kan bedöma. Den här rapporten är den första redovisningen i ett forskningsuppdrag från Trafikverket: Bättre landskapsanalys för transportsektorn. Vi kallar den kunskapsunderlag, och den ska vara en källa till bildning och utbildning i frågor som rör landskap och landskapsanalys med fokus på vägoch järnvägsplanering. Arbetet utgår från en bred genomgång av forskning om landskap som fenomen och begrepp, om upplevelse av landskap och om människors möjligheter att påverka landskap och landskapsplanering. Vi har inte begränsat oss till, men särkilt lyft fram sådan kunskap, som har direkt relevans för tranportinfrastruktur och för nordiska förhållanden. Rapporten redogör för ELC: s förhållande till landskapet som sådant och till olika aspekter av landskap. Ett särskilt fokus har lagts på att utreda begreppen landskap och identitet och relatera dem till andra, centrala begrepp som ”plats” och ”karaktär”. Ett avsnitt hanterar allmänhetens medverkan i landskapsanalyser och planering. Vidare diskuteras olika typer av landskapsanalyser och ett antal goda exempel presenteras och gås igenom. Landskapet finns överallt och landskapsbegreppet kan användasi olika skalor, inte bara om stora områden. Det har också relevans likaväl i städer som på landsbygden. Infrastrukturen berör alla slags landskap. Med den här rapporten hoppas vi bidra till ett ökat intresse för landskapet i sin helhet, särskilt hos dem som genom stora projekt sätter avgörande och långvariga avtryck i vår gemensamma livsmiljö

Keywords

Landskap; Identitet; Europeiska landskapskonventionen; Landskapsanalys; Medverkan; Karaktär; Platskänsla

Published in

Rapporter Institutionen för stad och land
2011, number: 1/2011
ISBN: 978-91-85735-21-1
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Berglund, Ulla
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Nord, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Antonson, Hans
Hammarlund, Karin
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Hedfors, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Åkerskog, Ann
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

Associated SLU-program

Built environment

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/34465