Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011

Konsumenter om potatis

Spendrup, Sara; Andersson, Mattias; Ekelund, Lena

Abstract

Potatis är en grundbult i svensk livsmedelskonsumtion och en produkt som engagerar. Trots detta intresse ökar konsumtionen av andra kolhydratkällor, som bröd och pasta, medan potatisen uppvisar sjunkande konsumtionssiffror. I en konsumentundersökning riktad till drygt 300 konsumenter i Skåne fick de intervjuade besvara frågor om sin konsumtion och sina attityder till potatisen, den som man stöter på i potatisavdelningen i butiken. Att potatis är en viktig del i måltiden håller respondenterna med om, men 30 procent av de tillfrågade äter hellre pasta eller ris i stället för potatis. Man köper nästan uteslutande potatis i lösvikt och endast en liten del av de tillfrågade köper färdigförpackad potatis. En majoritet av de tillfrågade köper också relativt små mängder potatis vid varje inköpstillfälle; mellan ett och fyra kg. De flesta av de intervjuade vet vad de ska använda potatisen till redan när de är i butiken. Konsumenterna uttrycker ett stort intresse för att prova nya sorter, men i butiken brukar potatisen endast exponeras med egenskaperna fast eller mjölig och utan sortnamn. Potatisens ursprung är väsentligt för konsumenten. I attitydfrågorna framkom att man tycker att det är viktigt att potatisen är närproducerad och framförallt svenskodlad. Att potatisen är svenskodlad är också betydligt viktigare än att den är ekologisk. För de intervjuade konsumenterna har egenskaperna lågt pris och ekologiskt odlad samma vikt. Slutsatsen blir att potatis befinner sig i stark konkurrens från andra kolhydratrika livsmedel, men att potatisens fördelar ligger i att det är en etablerad produkt med en given plats på konsumentens tallrik. Det finns ett stort intresse för produkten och konsumenterna uttrycker särskilt att de gärna köper nya sorter, och helst svensk potatis

Keywords

Konsumentundersökning; Potatiskonsumtion; Attityder; Livsmedelskonsumtion; Svenskodlad

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:23
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet