Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011Open access

Rekreationsvärden i Skånes och Blekinges skogar : hur viktig är ädellövskogen?

Norman, Johan; Mattsson, Leif; Boman, Mattias

Abstract

• En mycket stor del av Sveriges ädellövskogar finns i Skåne och Blekinge. Dessa skogar hyser både stora naturvärden och stora virkesproduktionsvärden. Delar av denna region är glest beskogad och tätt befolkad i jämförelse med övriga Sverige. • Genom att analysera människors resekostnader kan rekreationsvärdet av ett genomsnittligt skogsbesök i Skåne och Blekinge kvantifieras. • Om arealen ädellövskog skulle fördubblas i Skåne och Blekinge så skulle skogens värde som rekreationsmiljö öka med cirka 18 %. En halvering av ädellövskogsarealen skulle resultera i en 20-procentig minskning av rekreationsvärdet. • Förvaltning av skog bör ske genom att analysera och beakta både virkesproduktionen och andra skogliga värden. I vissa fall kan rekreationsvärdet i en skog vara mångfalt större än virkesproduktionsvärdet

Keywords

Resekostnadsmetoden; friluftsliv; ädellövskog; ekonomi; rekreation

Published in

Fakta. Skog
2011, number: 2011:2
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet