Skip to main content
Report, 2011

Svarta vinbär för ekologisk odling

Rumpunen, Kimmo; Öberg, Elisabeth

Abstract

Projektet svarta vinbär för ekologisk odling var ett sexårigt projekt, som påbörjades 2005 och avslutades 2010, med finansiering ifrån Jordbruksverket. Projektet har haft som mål att i jämförande fältförsök utvärdera nya svarta vinbärssorters lämplighet för ekologisk odling. I försöket har både svenska sortkandidater från växtförädlingsprogrammet vid SLU på Balsgård och några utländska sortkandidater från det skotska växtförädlingsprogrammet vid James Hutton Institute (tidigare Scottish Crop Research Institute) utvärderats. Dessutom har ytterligare några äldre sorter som av olika anledningar befunnits intressanta att ta med ingått i försöken. Fältförsöken har genomförts på Balsgård i SLUs regi och på Öjebyn i Hushållningssällskapets regi. Växtmaterialet har utvärderats både avseende buskarnas avkastningspotential samt resistens mot vanliga svampsjukdomar och skadegörare. Därutöver har också bärens inre kvalitet utvärderats. De flesta sorterna i försöket har kunnat skördas under tre säsonger vilket är ett minimum för att kunna bedöma avkastningspotential och motståndskraft mot olika svampsjukdomar som successivt etableras och breder ut sig i ekologiska odlingar. Detta är dock en alltför kort tid för att med säkerhet kunna fastställa fältresistens mot t.ex. gallkvalster och reversionsvirus. Det är också för kort tid för att långsiktiga effekter av årliga klimatvariationer ska kunna bedömas tillfredställande. Flera av sorterna och selektionerna i försöket kan trots dessa begränsningar redan nu bedömas som direkt olämpliga för kommersiell ekologisk odling, några av sorterna har tillräcklig potential för att odlas i större omfattning. Inga av de testade sorterna kan dock anses vara optimala för storskalig ekologisk odling i Sverige. Såväl växtförädling som sortförsök med vedartat växtmaterial är tidskrävande – likväl är dessa verksamheter nödvändiga och måste pågå kontinuerligt för att vi i framtiden ska kunna erbjuda svenska ekologiska och konventionella odlare än bättre och odlingssäkra sorter

Keywords

vinbär; ekologisk odling; växtförädling; fenoler; askorbinsyra; vitamin C; antocyaniner

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:31
ISBN: 978-91-86373-82-5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Öberg, Elisabeth
The Rural Economy and Agricultural Societies

UKÄ Subject classification

Food Science
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35381