Skip to main content
Report, 2011

Kadmiuminnehåll i matpotatis : betydelse av odlingsåtgärder, markfaktorer och sorter

Larsson Jönsson, Helene; Asp, Håkan; Gissén, Charlott

Abstract

I fältförsök, krukförsök samt i radioaktiva upptagsförsök i näringslösning har betydelsen av pH, kvävekoncentration och kväveform undersökts med avseende på kadmiuminnehållet i potatis. Försöken gjordes på två matpotatissorter som tar upp lite respektive mycket kadmium. Försöken visade att ammoniumkväve gav lågt mark-pH och hög kadmiumkoncentration i potatis jämfört med NPK. Detta beror på en ökad tillgänglighet av kadmium då upptagsförsöken visade att själva upptaget av kadmium faktiskt var högre vid pH 6,5 än vid 4,5 då tillgängligheten var densamma. Kalksalpeter gav också en ökad kadmiumkoncentration jämfört med NPK, vilket kan bero på en ökad tillgång på kalciumjoner, som tränger ut kadmiumjoner till markvätskan. Både fältförsök och upptagsförsök visade attkadmiumkoncentration/upptag minskade med ökad kvävekoncentration. Intressant var också den linjära korrelationen som fanns mellan kadmiumkoncentrationen i tredje bladet och kadmiumkoncentrationen i knölen vid skörd för de två ingående sorterna. Enligt denna studie är det bäst att gödsla med ett pH-neutralt kvävegödselmedel balanserat med avseende på ammonium- och nitratkväve- för att begränsa kadmiuminnehållet i potatis.

Keywords

potatis; kadmium; kväve; ph; nitrat; ammonium

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2010:32
ISBN: 978-91-86373-83-2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Gissén, Charlott
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35532