Skip to main content
Report, 2011

Långtidseffekter av askgödsling vid rörflensodling

Palmborg, Cecilia; Lindvall, Eva

Abstract

Vi har kunnat visa att upprepad gödsling med rörflensaska inte leder till ökat upptag av tungmetaller i grödan eller ackumulation av tungmetaller i jorden. Gödsling med aska från samförbränning av sorterade hushållssopor och rörflen gav något förhöjda halter av kadmium, zink och bly i markens översta lager. Projektet har genomförts av Cecilia Palmborg och Eva Lindvall, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, 90183, Umeå. E-post: cecilia.palmborg@njv.slu.se

Keywords

Rörflensaska; tungmetaller; gödslingsförsök; bioenergi

Published in

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2011, number: 1176
Publisher: Värmeforsk Service AB

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Lindvall, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/35911