Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011

Långtidseffekter av askgödsling vid rörflensodling

Palmborg, Cecilia; Lindvall, Eva

Abstract

Vi har kunnat visa att upprepad gödsling med rörflensaska inte leder till ökat upptag av tungmetaller i grödan eller ackumulation av tungmetaller i jorden. Gödsling med aska från samförbränning av sorterade hushållssopor och rörflen gav något förhöjda halter av kadmium, zink och bly i markens översta lager. Projektet har genomförts av Cecilia Palmborg och Eva Lindvall, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, 90183, Umeå. E-post: cecilia.palmborg@njv.slu.se

Keywords

Rörflensaska; tungmetaller; gödslingsförsök; bioenergi

Published in

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2011, number: 1176
Publisher: Värmeforsk Service AB

   SLU Authors

  • Palmborg, Cecilia

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Lindvall, Eva

    • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science
   Renewable Bioenergy Research

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/35911