Skip to main content
Report, 2011

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2010

Eriksson, Åsa Ingegerd; Sandring, Saskia; Gallegos, Torell Åsa; Bergman, K-O; Hedström, Ringvall Anna; Svensson, Johan

Abstract

Denna rapport presenterar resultat för ett antal indikatorer på kvalitet och skötsel i ett stickprov av ängs- och betesmarker i hela Sverige. Inventeringen görs varje år från och med 2006 på uppdrag av Jordbruksverket, som underlag för bl.a. utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Som indikatorer har i första hand valts ett antal organismgrupper (fjärilar, humlor, kärlväxter, grova lövträd och epifytlavar), och dessutom beskrivs vegetationens struktur och sammansättning i provytor, som underlag för att ta fram strukturella indikatorer (t.ex. påverkan av gödsling och hävdintensitet/igenväxning). Urvalet bygger på förslag som tagits fram av Naturcentrum AB. De resultat som presenteras i denna rapport kommer från de första fem årens inventering, 2006-2010, vilket motsvarar första inventeringsvarvet av hela stickprovet. Varje år inventeras en femtedel av objekten i stickprovet. Därefter återkommer man till samma objekt vart femte år, vilket gör att man på ett tillförlitligt sätt kan analysera förändringar baserat på jämförelser mellan femårsperioder. Återinventeringen av objekt som inventerades 2006 genomförs således sommaren 2011. Uppdraget att inventera ängs- och betesmarker samordnas med fältarbetet i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), och metodiken är till stor del likartad, med en del tilläggsmoment. NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som följer tillstånd och förändringar i det svenska landskapet och hur dessa påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden. NILS finansieras av Naturvårdsverket och ingår i programområde Landskap. Ett viktigt syfte med NILS är att följa upp de nationella miljökvalitetsmålen för olika naturtyper och fungera som underlag för att till exempel visa om genomförda miljövårdsåtgärder leder till önskade förbättringar på nationell nivå eller landsdelsnivå. Arbetet har utförts vid institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, i samarbete med avdelningen för biologi/IFM, Linköpings universitet. Erik Cronvall och Åsa Gallegos Torell har ansvarat för fältkurser och genomförandet av fältinventeringen tillsammans med säsongsanställd fältpersonal, med stöd av Karl-Olof Bergman (Linköpings universitet). Beräkningarna har utförts av Saskia Sandring och Åsa Eriksson, med stöd av Anna Hedström Ringvall. Sammanställandet av rapporten har utförts av Åsa Eriksson, med stöd av Anders Glimskär, Erik Cronvall, Saskia Sandring och Åsa Gallegos Torell. NILS programchef Johan Svensson har det övergripande ansvaret för uppdraget.

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2011, number: 316
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet