Skip to main content
Report, 2011

Kvalitet och tillväxt för lökprodukter

Olsson, Marie; Andersson, Staffan; Ekelund Axelson, Lena; Larsson, Gunnel

Abstract

Svensk lökodling har en drygt 50-procentig marknadsandel och odlingen är starkt koncentrerad till Skåne och Kalmar län. Medan odlingen ökar i Skåne, minskar den i Kalmar län. I denna rapport, som inleds med en branschbeskrivning, sammanfattas ett Tillväxt Trädgård-projekt med det övergripande målet att bidra till att skapa en mer konkurrenskraftig lökodling i Sverige. Undersökningen har haft som syfte att finna faktorer i odling, skörd eller lagring som kunde ge förklaringar till kvalitetsproblem och bortsortering av lök, samt också kvantifiera omfattningen av bortsorteringen olika år, och undersöka skillnaden mellan olika odlare. I denna undersökning har en sammanställning utförts av leveransdata samt data över bortsorterad lök, till en ekonomisk förening. Vidare har ett urval av lökodlarna intervjuats om odlings-, hanterings- och lagringspraxis, liksom sin syn på företagande och utveckling. Resultaten visar att förlusterna av både gul och röd lök beroende på olika typer av skador var omfattande, speciellt för röd lök. Baserat på total mängd inlevererad lök för alla odlare under fem säsonger varierade andel bortsorterad lök mellan 11,4 och 15,8% för gul lök, och mellan 16,7 och 29,7% för röd lök. De största skadorna på gul/röd lök var kategorierna sjuk/rutten/blöt/mögel (32,7/37,7% för gul resp. röd lök), naken/tunt skal (24,3/25,2%) och spräckt/defekt skal/övrig defekt (16,1/15,0%). Vissa av skadorna var leveranstidsberoende och hade ökat under lagring. Både för gul och röd lök ökade framför allt kategorierna sjuk/rutten/blöt/möglig samt mjuk/bucklig under lagring. Det fanns en skillnad i andel bortsorterad lök mellan de olika odlarna, och andel bortsorterad gul/röd lök varierade mellan 11,5/21,8% och 22,2/35,9% för de enskilda odlarna i genomsnitt under de undersökta fem säsongerna. Skadefrekvensen varierade för varje enskild odlare mellan de olika säsongerna. Även inom en säsong var variationen mellan odlare stor, och för säsongen 2008/2009 varierade skadefrekvensen mellan 5,7 till 20,5% för gul lök, och 14,3 till 36,9% för röd lök mellan de enskilda odlarna. Avkastningen av både gul och röd lök varierade stort mellan odlare, och den högsta avkastningen var 2-3 gånger högre än den lägsta. Generellt sett över de fem säsongerna kunde inte något samband ses mellan den totala storleken på produktionen för den enskilde odlaren och skadefrekvens. Intervjuerna av odlarna visade att såväl odlings- och hanterings- som lagringspraxis skiljer sig stort mellan odlarna. Val av löksort, gödselsort, storlek på gödselgiva, grad av blastläggning vid skörd, hantering vid skörd, torkning efter skörd samt typ av lager skiljde sig mellan de olika odlarna. Rekommenderad praxis verkar alltså inte följas av vissa odlare, eller alternativt är rekommendationerna oklara. Vid intervjuerna kring företagande och utveckling framgick att rådgivare och branschkollegor är viktiga inspirationskällor. Försäljningsföreningen är också för de flesta en källa till inspiration, men däremot inte kurser eller kunder. Som största hinder mot utvecklingen av branschen angavs en negativ prisbild och lönsamhet, samt brist på mark och svårighet med växtföljd

Keywords

Lökodling; Produktkvalitet lök; Företagsstyrning lökproduktion ; Konkurrenskraft lök

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, number: 2011:45
ISBN: 978-91-86373-96-2
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Andersson, Staffan
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Larsson, Gunnel
Grön kompetens AB

UKÄ Subject classification

Horticulture
Food Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/36657