Skip to main content
Report, 2011

Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk

Andersson, Jan; Bergström, Lena; Lingman, Anna

Abstract

Påverkan på fisk och bottenfauna av kylvattenutsläpp från ett kärnkraftverk vid svenska östersjökusten har övervakats under mer än 40 år. Positiva effekter på beståndsstorlek och tillväxt hos abborre har observerats och få fiskarter har påverkats i negativ riktning av kraftverkets drift. Stora och långsiktiga förändringar hos marina fiskarter som torsk, strömming och bottenlevande evertebrater har inte kunnat kopplas till kraftverkets drift utan antas spegla storskaliga förändringar hos Östersjöns ekosystem

Keywords

kärnkraft; recipientkontroll; fisk; bottenfauna; tidsserie; Östersjön

Published in

Aqua reports
2011, number: 3
ISBN: 978-91-576-9060-9
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser

Authors' information

Andersson, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37046