Skip to main content
Doctoral thesis, 2012

Åkerns blomma

Klintborg Ahlklo Åsa

Abstract

Avhandlingen syftar till att fördjupa förståelsen av landsbygdens trädgård som “åkerbrukets blomma” eller förebild för jordbruket, genom att analysera sambanden mellan trädgård och jordbruk under 1800-talet med utgångspunkt i uppbyggnaden av två mönstergårdar i Skåne. Avhandlingen hävdar att mönstergården i allmänhet, särskilt under dess uppbyggnadsperiod, utgör ett rikt material för studier av det mångdimensionella förhållandet mellan trädgård och jordbruk. Den materiella och visuella diskursen, såväl som nyckelaktörers nätverk, studeras här för att frilägga dessa samband. Kapitel 1 utgör en bakgrund och introducerar avhandlingens syfte och uppbyggnad. Kapitel 2 bildar ramverk för fallstudierna genom att presentera mönstergårdens diskurs och de nätverk och sammanslutningar som var engagerade i försök att etablera mönstergårdar under 1800-talet. I kapitel 3 och 4 presenteras de två fallstudierna; det privata mönstergodset Trolleholm och utvecklingen av Alnarps lantbruksinstitut. Samtidigt som fallstudierna visar hur trädgården fungerat som jordbrukets förebild, bidrar de till förståelsen av historien om dessa mönstergårdars iståndsättning. Kapitel 5 sammanfattar och diskuterar avhandlingens resultat. Avhandlingen visar att trädgården i både konkret och överförd bemärkelse spelade en viktig roll som en noggrant kultiverad förebild för jordbruket; som ett laboratorium för innovativa experiment; som en pedagogisk del av utbildningen i lantbruk; som en metafor för självförädling och som en vision av det goda styret; som plantskola för jordbruket och som representation av lantbruket i dess helhet. Avhandlingen belyser på flera sätt hur betydelsen och styrkan hos de metaforiska sambanden mellan trädgård och kunskap, å ena sidan, och kultur och odling, å den andra, är tätt sammanflätade aspekter av trädgårdens roll som jordbrukets förebild. Denna sammansatta diskurs, där både praktik och idéer binder samman trädgård och jordbruk, formulerades inom personliga såväl som professionella nätverk på nationell och internationell nivå. Avhandlingen visar att trädgårdskulturen utgör en viktig del av mönstergårdens uppbyggnad. Därigenom bidrar den till förståelsen för 1800-talets radikalt förändrade jordbrukslandskap. I denna civilisationsberättelse fångas essensen av 1800-talets framstegsoptimism med trädgården som en framträdande del av mönstret.

Keywords

gardening; pilot farms; agricultural colleges; domestic gardens; land ownership; gardens; land reform; history; sweden

Published in

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2012, number: 2012:9
ISBN: 978-91-576-7693-1
Publisher: Department of Landscape Architecture, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37376