Skip to main content
Report, 2012

Nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk och integrerad fruktodling

Hansson, David; Tahir, Ibrahim; Svensson, Sven-Erik

Abstract

Projektets mål var att utvärdera om några nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk äppelodling, som kombineras till hela strategier, kan ge bibehållen ekonomisk lönsamhet jämfört med traditionell mekanisk ogräsbekämpning, där hela markytan under trädraden bearbetas. Projektet hade en tvärdisciplinär forskningsansats där olika typer av markbehandlingar i äppelodling, främst mekanisk bearbetning i kombination med gräsklippning (Sandwichsystem) samt kemisk bekämpning med den naturligt förekommande herbiciden ättiksyra, studerades hur de påverkade bl.a. äppelskörden och fruktträdens tillväxt. I försök under tre år studerades inverkan av några viktiga parametrar såsom ogräsets marktäckningsgrad, äppelskördens kvalitet och kvantitet, skördetidpunkt, lagringsduglighet och trädens tillväxt. I försöket studerades 6 olika ogräsbekämpningsstrategier. Fyra av strategierna är godkända för ekologisk odling; alltifrån helt öppen mark via mekanisk bearbetning till helt gräsbevuxen mark under träden. Det studerades även en strategi med den naturligt före¬kommande herbiciden ättiksyra, för att få erfarenheter hur den fungerar i ekologisk odling, om den även skulle bli godkänd här. även en jämförelse mellan de ekologiska strategiernas påverkan på fruktens kvalitet och lagringsegenskaper och en strategi med glyfosat, som är tillåten för ogräsbekämpning inom Integrerad Produktion (IP), genomfördes. Denna utökade studie genomfördes med finansiering från Partnerskap Alnarp och Tillväxt Trädgård vid SLU Alnarp. Hypotes i projektet: Det är möjligt att reducera kostnaderna för ogräsbekämpning i ekologisk äppelodling med Sandwichsystem jämfört med traditionell ogräsbekämpning med helt öppen jord under träden, samtidigt som avkastningsnivå, fruktkvalitet, trädtillväxt och totalekonomi bibehålls. En slutsats från projektet är att Sandwichsystemet, med en permanent kortklippt gräsremsa under träden i kombination med mekanisk bekämpning utanför trädraden, ger minst lika bra odlingsresultat som alternativet med helt öppen jord under träden via meka¬nisk bearbetning. Sandwichsystemet ger en hög skörd samtidigt som frukt¬kvaliteten och lagringsduglig¬heten förbättras, vilket även har resulterat i en förbättrad odlingsekonomi. Detta sandwichsystem gav den bästa effekten på fruktkvalitet och lagringsduglighet utan behov av någon tillväxtreglering via rotbeskärning. Det finns dock behov av ytterligare studier som utvecklar detta Sandwichsystem i praktisk odling och som då främst bör inriktas på optimering av gödsel- och vattentillförseln samt hur systemet fungerar i moderna odlingssystem för äpple via tätplantering. Helt öppen jord via mekanisk bekämpning, i och utanför trädraden, i ett ekologiskt odlingssystem förbättrade smaken jämfört med kemisk ogräsbekämpning med glyfosat i ett IP-system. Ogräsbekämpning med ättika i trädraden i kombination med mekanisk bekämpning utanför trädraden medförde att frukten mognade lite senare och hade högre motstånd mot svampangrepp under lagringen. Ett intressant resultat från projektet var att det fanns ett linjärt samband mellan avkastningsnivån och ogräsets marktäckningsgrad under odlingssäsongen, oavsett använd bekämpningsstrategi. Om ogräsets marktäckningsgrad under träden minskade med 10 %, så blev skörden ca 4 ton högre per ha

Keywords

Ogräsbekämpning; Fruktodling; Fruktkvalitet

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:2
ISBN: 978-91-87117-01-5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem
Swedish University of Agricultural Sciences, Plant breeding and Biotechnology
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37665