Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011Open access

Status of the eel stock in Sweden in 2011

Dekker, Willem; Wickström, Håkan; Andersson, Jan

Abstract

This report presents an overview of the eel stock in Sweden, as of spring 2011. The objective is to provide a comprehensive overview, avoiding scientific jargon as much as possible. Historical data series and recent distribution maps are shown, amongst others on recruitment, restocking, habitats and their productivity, fisheries, and the impact of hydropower generation. Indicators are derived for the state of the stock and for the impact of fishing and hydropower generation, before and after the implementation of the Eel Management Plan 2009. This report is also available in Swedish (Aqua reports 2011:1).; -- Föreliggande rapport ger en översikt av ålens beståndssituation som den ser ut våren 2011. Syftet med rapporten är att presentera en utförlig men lättläst översikt. Vi har försökt att, i görligaste mån, undvika vetenskaplig jargong och fackuttryck. Historiska dataserier över rekrytering, utsättning, uppväxtarealer och deras produktivitet presenteras samt givetvis fiskets omfattning och effekter. Effekten av vattenkraftsproduktion redovisas också. Med hjälp av dessa bakgrundsdata har olika beståndsindikatorer tagits fram och som beskriver beståndsstatus och effekten av fisket samt vattenkraftsproduktionen, såväl före som efter implementeringen av 2009-års Ålförvaltningsplan. Den här rapporten finns även på svenska (Aqua reports 2011:1)

Keywords

eel; Anguilla anguilla; stock status; Sweden

Published in

Aqua reports
2011, number: 2011:2
ISBN: 978-91-576-9052-4
Publisher: Department of Aquatic Resources, Swedish University of Agricultural Sciences