Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Mellanskarv : ett problem för svenskt fiske och fiskodling?

Strömberg, Annika; Lunneryd, Sven-Gunnar; Fjälling, Arne

Abstract

Denna rapport syftar till att belysa mellanskarvens inverkan på yrkesfiske, fiskodlingar och sportfiske i svenska insjövatten samt för det småskaliga yrkesfisket efter den svenska kusten. Materialet från insjöarna bygger på intervjuer av personer som är aktiva inom respektive sektor. För yrkesfiske längs kusten med passiva redskap har en frivillig journalföring över skador på fångst och redskap sammanställts. Den svenska mellanskarvpopulationen har ökat dramatiskt och därmed också oron inom speciellt yrkesfisket att skarven har en negativ inverkan på deras sysselsättning. Fiske med fasta redskap och nät får skador av skarv på både fångst och redskap. Skadad fångst är oftast osäljbar. En komplicerande faktor som är viktig att ta med i beräkningen är den dolda skadan, det vill säga den mängd fisk skarv plockar från redskapen utan att det märks, samt fisk, framförallt ål, som smiter ur redskapen där skarv har haft sönder maskor. För att översiktligt belysa påverkan av skarv på svenskt kust- och insjöfiske utfördes telefonintervjuer med 40 yrkesfiskare i svenska insjöar 2009, samt en sammanställning av fångst- och redskapsdata utifrån en frivillig journalföring av 44 yrkesfiskare längs kusten 2005 och 58 stycken 2006. Resultatet visade att majoriteten (85%) insjöfiskare fick skarvskador på fångst, framför allt på sik och siklöja. Majoriteten angav också negativa ekonomiska konsekvenser men omfattningen är oklar. Generellt var dock insjöfiskarena (62,5%) mer oroliga för konkurrens om resursen, det vill säga att skarven påverkade fiskförekomsten negativt. I kustfisket rapporterade var fjärde fiskare skarvskador, främst inom bottengarnfisket i egentliga Östersjön och ålryssjefisket på västkusten. Kommersiellt fiske efter sik och strömming uppvisade de största skadorna. För några få enskilda fiskare var skadorna stora men generellt var de klart mindre än vad beräkningar av sälskador visat. Aqua reports 2012:1 Insjöfiskarena uppskattade antalet bifångade skarvar till maximalt 30 per år och fiskare, med ett ungefärligt medelvärde på strax under 20 skarvar. I journalföringen rapporterades det i genomsnitt mindre än fyra bifångade skarvar per år och fiskare. Det är siffror som kraftigt understiger en tidigare uppskattning av bifångsterna via en telefonintervju med yrkesfiskare längs kusten under år 2002. För säkrare siffror på bifångster krävs direkta studier via observatörer eller kamerastudier. Majoriteten av fiskodlarna såg skarv regelbundet i odlingsområdet eller omgivande vatten men enbart var fjärde fiskodlare ansåg att skarven var ett problem. Fler uppgav istället att häger orsakade skador eller tog fisk. Representanter för fritidsfisket med handredskap såg skarven som en konkurrent om resursen och det fanns en oro för framtida fiskemöjligheter. Dock trodde en del att förändringar i miljön hade haft större bidragande orsaker till ett sämre fiske än skarven. En generell slutsats är att undersökningen visar på att det förekommer direkta skador på redskap och fångst men att detta inte är det allvarligaste problemet. Insjöfiskarna upplever generellt konkurrensen om fiskresursen som värre och längs kusten dominerar sälskador över skarvskador. Krav på förvaltningsåtgärder som minskar konflikten (jakt, äggprickning etc) är ett genomgående tema från de intervjuade personer och via kontakter med yrkesfiskare längs kusten. Det saknas tydliga data för att verifiera att skarven allvarligt påverkar fiskpopulationerna/ ekosystemen men det finns inte heller underlag som motsäger detta. Att så många fiskare och odlare anser sig drabbade av skarven är i sig ett tungt skäl till att de skall tas på allvar tills tydliga bevis om att skarven inte har en effekt tas fram.; -- This report is intended to throw light on the impact which the cormorant is having on commercial fisheries, angling and fish farming in Swedish lakes and rivers, and on small-scale inshore fisheries along the coast. Data for inland watercourses are based on interviews with people active in each sector, while the marine fisheries material is drawn from voluntary log-books kept by professional fishermen. The Swedish cormorant population has increased in recent years, and with it concern amongst commercial fishermen especially about a negative impact on the sector’s profitability. Gillnets and fish traps have proved vulnerable to both catch losses and gear damage. Fish pecked at by cormorants are usually unsalable. A complicating factor which it is important to consider is that of hidden losses, due to either whole fish being taken from the gear with no traces left behind, or fish (mainly eel) escaping from the nets where cormorants have ripped the mesh. In order to get a better idea of the impact of cormorants on the Swedish fishing industry, we reviewed catch and gear data from the daily logs kept by professional inshore fishermen as part of a voluntary co-operation with the Swedish Board of Fisheries, using a sample of 44 log books for the year 2005 and 58 for 2006. In addition we carried out telephone interviews with 40 professional lake fishermen in 2009. The majority (85%) of lake fishermen reported catch damage due to cormorants, primarily involving whitefish (Coregonus lavaretus) and vendace (Coregonus albula). Most also claimed financial losses, though the extent of these were unclear. Generally however, lake fishermen were more concerned (62,5%) about competition for the resource, i.e. that the cormorants were reducing the stocks available to the industry. One quarter of inshore fishermen reported cormorant damage, mainly in eel fyke nets on the west coast and in the Baltic Sea bottom-set gill net fishery. The greatest damage was experienced by the Baltic herring and whitefish fisheries. For a few individual fishermen the losses were significant, but generally speaking they were small compared with losses attributed to seal predation. Lake fishermen estimated annual bycatches of on average just fewer than 20 cormorants per fisherman, with a maximum of 30 birds. The voluntary log-books recorded on average less than four bycaught cormorants annually per fisherman. However, these figures are very much lower than those reported in a 2002 telephone survey of inshore fishermen. To get more reliable bycatch data, we would need proper field studies using onboard observers or camera systems. Most of the fish farmers we interviewed saw cormorants regularly around their pens but only one in four considered them to be a problem. More of them were concerned about herons causing damage or taking fish. Anglers fishing with rod and line in lakes and inland watercourses saw cormorants as competitors, and they were also concerned about future stocks. However, many felt that environmental degradation was more to blame than the cormorants for weakened fish stocks. As a general conclusion, most of the people interviewed considered that cormorants are indeed responsible for direct damage to fishing gear and catches. The inshore fishermen’s’ log-books show that at times there can be large catch losses due to cormorants, but generally these are much smaller than losses due to seals. The interviews revealed more concern overall about competition for resources than about direct damage and losses. Demands for action from the authorities in the shape of culling or egg pricking were a recurrent theme both in the interviews and in general contacts with professional fishermen up and down the Swedish coast. At the moment we have no clear data confirming that cormorants have a serious negative impact on fishing stocks or on the ecosystem as a whole, but nor do we have any evidence to the contrary. The fact that so many fishermen consider cormorants to be a threat to their industry should in itself be a sufficient reason to take their concerns seriously, until such time as clear evidence is produced that cormorants are in fact harmless

Keywords

Skarv; Yrkesfiske; Fiskodling; Sportfiske

Published in

Aqua reports
2012, number: 2012:1
ISBN: 978-91-576-9064-7
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet