Skip to main content
Report, 2012

Inventering av genomförda karaktärsanalyser

Nord, Jenny; Persson, Boel; Sarlöv-Herlin, Ingrid

Abstract

Föreliggande skrift är en rapportering från arbete inom Fortlöpande miljöanalys (FoMA)projektet Utveckling av metoder för landskapskaraktäriseringar som en del av implementeringen av den Europeiska Landskapskonventionen som finansieras genom programmet Bebyggd miljö. FoMA är ett uppdrag som SLU har utöver forskning och utbildning vars arbete anknyter till svenska miljökvalitetsmål och Sveriges internationella miljösamarbete. Rapporten består av en översikt av svenska landskaps-analyser av typen karaktärsanalyser som samlats in via länsstyrelserna, Boverket, Trafikverket och SLU. Inventeringen skedde under oktober och november 2011 och gäller läget nationellt vid årsskiftet 2011/12.; -- This is a report from work made in the project Method development for landscape characterisations as part of the implementation of the European Landscape Convention (ELC), within the Built Environment programme which is part of SLU´s task of Environmental monitoring and assessment (EMA). During the last years there has been an increased amount of landscape analyses in Swe den, especially in connection with wind power planning. However, there is no conformity among them and their qualities are rather disparate. Further their connection with ELC is often weak. This report presents a national inventory of landscape characterisations until December 2012. They are studied, with reference to the aim with the analysis their scales (national, regional and municipal) and with their connections with landscape as expressed in the ELC

Keywords

landskapsanalys; landskapskonventionen; storskalig planering

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:3
ISBN: 978-91-87117-02-2
Publisher: Område Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nord, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Persson, Boel (Persson, Boel)
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

Associated SLU-program

Built environment
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/37930