Skip to main content
Report, 2004

Påfyllning av lantbruksspruta - plats, utrustning och rutiner

Nilsson, Johan

Abstract

Rester av växtskyddsmedel hittas i yt- och grundvatten. En viktig föroreningskälla kan vara punktutsläpp som uppkommer i samband med påfyllning och rengöring av sprutan. Syftet med examensarbetet var att, genom gårdsbesök i samband med växtskyddsarbete, studera och kartlägga risker för yttre miljön och arbetsmiljön vid påfyllning och rengöring av växtskyddssprutor. Syftet var också att göra en litteraturstudie för att sammanfatta kunskapen inom området och som kan fungera som underlag till diskussion kring resultaten. Totalt 21 gårdar har besökts, varav 16 lantbruk och fem fruktodlingar. Undersökningen har genomförts som en fallstudie. Resultatet i undersökningen syftar till att upptäcka och identifiera risker. Hur och var riskerna uppkommer visas genom exempel och bilder. Att göra generaliseringar, t.ex. jämföra resultatet från olika landsdelar med varandra, kan vara svårt och riskabelt, och är inte heller syftet med en fallstudie. Samtliga besöksgårdar hade avskiljt förråd för växtskyddsmedel och förde sprutjournal. En del brister fanns dock, både i förrådens utformning och i sprutjournalernas omfattning. Platta med uppsamlingsbehållare var den vanligaste påfyllningsplatsen i undersökningen, men även biobädd användes på flera gårdar. Dessa anses vara säkra påfyllningsplatser, men i rapporten har ett flertal risker med systemen identifierats och risken var stor att spill skulle hamna utanför plattan/biobädden. Biobäddarna var dåligt underhållna på fem av sex besöksgårdar, vilket gör att funktionen försämras avsevärt. På de gårdar där påfyllning skedde på mark med normalt matjordslager har, enligt min uppfattning, bedömningen av markens nedbrytningsförmåga i vissa fall överskattats. Ingen förare i undersökningen sög vatten direkt ur vattendrag eller brunn. Vanligast var att använda vattentank som buffert, för att sedan suga ur tanken med sprutans pump. Tre förare uppgav att överfyllning av vatten var ett problem, vilket innebär att det är viktigt att stå parkerad på säker plats, även om bara vatten fylls i sprutan. Påfyllning av preparat utfördes både direkt i tanköppning och genom preparatsluss. Form, funktion och reglage var olika för de olika fabrikaten av preparatslussar, vilket inverkar på förarens arbetsmiljö. Förpackningar sköljdes på de flesta gårdarna, men med varierande teknik och rutiner. Överlag användes lite skyddsutrustning jämfört med vad som rekommenderas i t.ex. preparatets varuinformationsblad. Intressant var dock att det fanns goda exempel på hur bra personligt skydd kan kombineras med effektivt växtskyddsarbete. Att ha bra rutiner är minst lika viktigt som bra utrustning för att skapa en bra arbetsmiljö och undvika hälsorisker. Flera sprutor var utrustade med spolvattentank. Inre rengöring utfördes vanligtvis i fält i samband med preparatbyte. Yttre rengöring gjordes ofta 2-3 ggr/år eller mer sällan. Många förare upplevde hälsorisker vid hantering av bekämpningsmedel, vilket tyder på att arbetsmiljön behöver förbättras. Alla utom två sprutförare uppgav att deras hantering på gården var säker för att inte bekämpningsmedel ska hamna i yt- och grundvatten. Rapporten ger en bild av hur påfyllnings- och rengöringsarbete kan gå till i praktiken, samt visar på de risker som kan uppkomma. Med hjälp av detta ges en del tips på vad man bör tänka på för att skapa ett säkert hanteringssystem, både för människan och för yttre miljön. Resultaten skapar en grund för vidare forskning, som kan inriktas på de mest kritiska och intressanta momenten i hanteringskedjan

Keywords

hantering av kemiska bekämpningsmedel

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik)
2004, number: 2004:3
Publisher: Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik

  SLU Authors

  • Mickelåker, Johan

   • Department of Landscape Management and Horticultural Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science
  Food Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3795