Skip to main content
Factsheet, 2012

Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering

Larsson, Anders; Germundsson, Lisa

Abstract

Sverige är ett relativt glesbefolkat land med tillsynes gott om mark att bygga på. Medan det funnits perioder då jordbruksmarkens bevarande lyfts i den politiska diskussionen, har inget lagstadgat skydd för jordbruksmark införts. För närvarande tycks jordbruksmarken i samhällsplaneringen åter blivit mer aktuell. Städer i många länder och även svenska kommuner ser sig om efter alternativ till glesa och markkrävande utvecklingsplaner. Syftet med denna orienterande studie var att undersöka hur bevarandet av god jordbruksmark värderas i relation till exploatering inom kommunal översiktlig planering, och att se med vilka strategier/policyer och metoder som detta hävdas. Studien har bedrivits som ett samarbete mellan jordbruk och bebyggd miljö inom SLU:s program för Fortlöpande Miljöanalys

Keywords

jordbruksmark; hushållning; exploatering

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:8
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Germundsson, Lisa (Blix Germundsson, Lisa)
Federation of Swedish Farmers (LRF)

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/38447