Skip to main content
Report chapter, 2012

Klimagasemission vid dyrking av torvjord

Berglund, Örjan; Berglund, Kerstin

Abstract

Växthusgasavgång (CO2 och N2O) och avkastning (kg ts/ha) från vall och rörflen odla-de med olika dräneringsintensitet jämfördes på en kärrtorvjord som ligger på gårdenMajnegården utanför Falköping. Syftet var att undersöka om rörflen ( Phalaris arundi-nacea) är ett bättre alternativ än vall vad gäller produktion av substrat till biogasreak-torer. Rörflen tål en högre grundvattenyta med bibehållen produktion och konkurrerarväl om kvävet i marken. De första resultaten visar att rörflen har en högre avkastning(11,14 ton ts) än vall (8,31 ton ts) samt att den binder mer kväve per kg/ts (21,6 grespektive 18,6 g). Koldioxidavgången varierade mellan 396 och 1295 mg CO2/m2/hför vallen och 150 och 2300 mg CO2/m2/h för rörflenet. Lustgasavgången var väldigtvarierande. De högsta avgångarna var från odränerade vallrutor i oktober 2012 (1983ug/m2/h). Både avkastning och kväveinnehåll var högre från rörflen än från vall samti-digt som det inte var någon större skillnad i växthusgasavgång mellan grödorna. Dettasammantaget indikerar att rörflen är en bra gröda för energiproduktion på torvjord.

Keywords

Peat, CO2 emission

Published in

Book title: Evalueringsrapport Marginale Jorder och Odlingssystem
Publisher: BioM

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/38878