Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2013

Klassificering av utemiljöer i Kristianstad för hälsa och välbefinnande

Stoltz, Jonathan; Björk, Jonas; Grahn, Patrik; Mattisson, Kristoffer; Skärbäck, Erik

Abstract

Att stress minskar vår benägenhet att hjälpa varandra har visats i olika undersökningar, vilket talar för att avstressning ger empati. Åtta karaktärer i utemiljön antas motsvara grundläggande preferenser enligt miljöpsykologisk forskning på Alnarp. I folkhälsoenkäten som genomfördes i hela Skåne år 2008 svarade deltagarna på frågor om i vilken grad man upplever fem av de åtta karaktärerna inom 5-10 minuters avstånd ifrån den egna bostaden. Denna rapport är den andra i en serie där vi utvecklar metodik att analysera och kartlägga karaktärerna i stadsmiljö. I den första rapporten har analyserats Malmös urbana områden. Med hjälp av en stor mäng data från Malmö gatukontor och stadsbyggnadskontor kunde vi med regressionsanalys kartera de fem karaktärerna rofylldhet, vildhet, artrikedom, rymd och kulturhistoria. I denna studie av Kristianstad testar vi också ett sätt att analysera och kartera med hjälp av fokusgruppsarbete. Projektet ingår i ett större program att ta fram en modell för hela landet att fortlöpande kunna jämföra utvecklingen i en stad, jämföra olika städer och få faktaunderlag för strategisk långsiktig planering. Ett övergripande syfte med hela programmet är att tillföra evidensbaserad kunskap om utemiljö till forskning om bostader, grönstruktur och hållbar stadsutveckling. Projektet har samfinansierats av Kristianstads kommun och Partnerskap Alnarp.

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2013, number: 2013:9
ISBN: 978-91-87117-40-4
Publisher: SLU