Skip to main content
Report, 2012

Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader

Hörndahl, Torsten; Neuman, Lars

Abstract

Föreliggande rapport består till stor del av material från den tidigare rapporten (Hörndahl, 2007) men har kompletterats med ytterligare data. Följande företag har studerats: -fem kompletta mjölkproducenter samt tre företag där endast vissa funktioner studerades. Dessa använde mellan 930 och 1520 kWh/ koplats och år eller mellan 0,125-0,203 kWh/l mjölk -fyra grisproducenter samt ett stall för specialiserad slaktgrisproduktion.Om man antar att en sugga producerar 24 grisar per år skulle energianvändningen bli 48,4-93,5 kWh/producerat slaktsvin. Minst energi användes i stallar med enhetsbox eller tillväxtboxsystem. -två äggproducenter samt två slaktkycklingproducenter. Energianvändningen uppmättes 3,1 kWh/år och höna i inredd bur samt 5,0 kWh/år och höna i frigående system. -fyra torkanläggningar använde mellan 4,2 och 7,4 kWh el energi/ton spannmål. Dieslolja mättes ej.

Keywords

Energianvändning; elenergi

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:19
ISBN: 978-91-87117-18-3
Publisher: Område Lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Neuman, Lars
LRF-Konsult

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39788