Skip to main content
Report, 2012

Rödlistade arter och naturvård i sand- och grustäkter

Bjelke, Ulf; Ljungberg, Håkan; Cederberg, Björn; Fritz, Örjan; Hallingbäck, Tomas; Sandström, Jonas; Sundberg, Sebastian; Berglind, Sven-Åke; Johansson, Gustav; Manktelow, Stephen; von Proschwitz, Ted; Stolpe, Per; Thor, Göran; Tjernberg, Martin

Abstract

Naturligt störningspräglade sandmarker hyser en artrik och konkurrenskänslig flora och fauna. Sådana livsmiljöer har minskat drastiskt under 1900-talet. Under samma period ökade antalet sand- och grustäkter. Trots att täkterna ofta innebär stora ingrepp i naturen kan de utgöra viktiga ersättningshabitat för arter knutna till sandiga miljöer.

Sedan några decennier så minskar även sand- och grustäkter starkt, beroende på att samhället vill bevara naturliga sand- och grusresurser. Produktionen har medvetet flyttats till bergkrossanläggningar och det ges idag mycket få tillstånd för utökad verksamhet eller nya sandtäkter. Från fler än 5 000 aktiva täkter på 1990-talet har antalet sjunkit till färre än 1 000. Täkter som avslutas har ofta föreskrifter om att planas ut och övertäckas vilket gör att deras naturvärden spolieras.

Drygt 300 rödlistade arter har gynnats av sandtäkter när ursprungshabitaten minskat. Steklar och skalbaggar utgör de största grupperna med närmare två tredjedelar av arterna. Södra Sverige hyser störst rikedom av dessa arter men såväl täkter som arternas mer naturliga miljöer är bristfälligt undersökta, särskilt i glest befolkade delar av landet.

För att bevara dessa täktlevande arter krävs att naturvården arbetar för att förhindra att avslutade täkter planas ut eller täcks över. Det är av stor betydelse att naturvårdande myndigheter ges tillräckliga styrmedel och ekonomiska resurser att arbeta med täkter.

Genom enkla åtgärder kan de skapade livsmiljöerna i täkter bevaras till en låg kostnad jämfört med andra alternativa biotopvårdande åtgärder.

Rapporten belyser artsamhällena som kan finnas i täkter samt viktiga strategier och åtgärder för naturvård i dessa miljöer.

Rapporten har finansierats av Naturvårdsverket och av SLU:s medel för fortlöpande miljöanalys.

Keywords

sand, naturvärden, rödlistade arter, naturvårdsåtgärder, sandtäkt, störning, konkurrenskänslig, värdarter, kärlväxter, skalbaggar, steklar, backsvala, sandödla, mossor, restaurering, efterbehandling

Published in


ISBN: 978-91-88506-49-8
Publisher: ArtDatabanken SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Cederberg, Björn
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Fritz, Örjan
Swedish University of Agricultural Sciences, Southern Swedish Forest Research Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Berglind, Sven-Åke
Johansson, Gustav
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
von Proschwitz, Ted
Stolpe, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre
Tjernberg, Martin
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Species Information Centre

Associated SLU-program

Biodiversity
Agricultural landscape
Use of FOMA data
Cross-programme

UKÄ Subject classification

Botany
Zoology
Ecology
Other Biological Topics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39939