Skip to main content
Report, 2013

Mjölk på bara vall och spannmål

Spörndly, Eva; Spörndly, Rolf

Abstract

Tillgången på proteinfodermedel som uppfyller kraven på ekologisk produktion är begränsad och priset är högt vilket utgör en belastning för den ekologiska mjölkproducenten. En övergång till en ekologisk foderstat med kraftfoder som utgörs av endast spannmål i kombination med högkvalitativt vallfoder gör att de flesta ekologiska mjölkproducenter i Sverige kan basera hela sin mjölkproduktion på hemodlat foder. Det skulle innebära minskade utgifter för foder genom att kostnaden för proteinfoder uteblir helt. I ett stort produktionsförsök som beviljades medel av EkoForsk jämfördes foderstater med endast vallfoder och spannmål med foderstater där korna även erhöll proteintillskott i kraftfodret. Effekten på mjölkproduktionen i dessa två behandlingsgrupper studerades i två produktionsförsök med 37 kor under 20 veckor (försök 1) respektive 32 kor under 12 veckor (försök 2). I försök 1 utvärderades effekten av behandlingarna (kraftfoder med och utan proteinkoncentrat) i kombination med ensilage med olika innehåll av råprotein (13% respektive 17% råprotein). Fri tillgång till ensilage erbjöds i alla behandlingsled. I försök 2 utformades foderstaterna för att ge samma mängd AAT till alla behandlingsgrupper. Detta var möjligt upp till avkastningsnivån 37 kg ECM. Över den avkastningsnivån innebar behandlingsledet utan proteinkoncentrat en viss underutfodring med AAT. Resultatet av båda försöken var likartad och visade att avkastningen utan proteinkoncentrat gav signifikant lägre mjölkmängd och signifikant högre fetthalt. Räknat i kg energikorrigerad mjölk (ECM) blev avkastningen med, respektive utan proteinkoncentrat i genomsnitt 35,3 respektive 30,9 kg ECM i försök 1 och 40,0 respektive 37,3 kg ECM i försök 2. I försök 1 erhölls ingen signifikant skillnad mellan de båda ensilagesorterna och det fanns inget samspel mellan kraftfoderbehandlingarna och de två ensilagesorterna med olika innehåll av råprotein. En fördjupad analys av effekten av behandlingarna vid olika avkastningsnivåer år 1 visade att responsen i avkastning vid lägre avkastningsnivåer ej avvek nämnvärt från den generella responsen av behandlingarna på avkastningen. Foderstaten med enbart spannmål och vall gav en ökning av kväveffektiviteten i försök 1 respektive 2 med 20% respektive 12% jämfört med foderstaten där korna även fick proteinkoncentrat. Utifrån mjölkavkastning och foderkonsumtion som erhölls i försöken beräknades mjölkintäkter minus foderkostnader med aktuella priser (febr. 2013). För ekologisk mjölk var det 3,76 kr/kg ECM och för spannmål, koncentrat och ensilage var det 3,40 kr/kg, 6,05 kr/kg samt 1,30 kr/kg ts. Resultaten visade att foderstaten utan proteinkoncentrat gav ett lägre netto i försök 1, -8,20 kr/ko och dag, och ett högre netto i försök 2, +6,04 kr/ko och dag. Med priserna året före blir resultatet ett helt annat, då var t.ex. mjölkpriset för ekologisk mjölk 4,68 kr, för spannmålen 3,00 kr och för koncentratet 7,40 kr. Slutsatsen är att det är viktigt att kontinuerligt följa priserna och göra beräkningar baserat på dagsaktuella siffror för att se om det kan vara lönsamt att utesluta proteinkoncentratet i sin foderstat. Dessa försök ger ett underlag för en sådan beräkning genom att kvantifiera avkastningsskillnaden. Förhållandet gäller inte bara produktion av ekologisk mjölk. En beräkning med där man använder priser (febr. 2013) på konventionell mjölk (3,00 kr/kg) och konventionella fodermedel (spannmål 1,80, koncentrat 3,70 och ensilage 1,20) ett netto för foderstaten utan proteinkoncentrat på -5,94 kr/ko och dag första försöksåret och +1,58 kr/dag andra försöksåret.

Keywords

Mjölkproduktion; Utfodring; Ensilage; Proteinfoder

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2013, number: 286
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Spörndly, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/39976