Skip to main content
Report, 2012

Lokal matlogistik

Ljungberg, David; Gebresenbet, Girma; Nordmark, Ingrid; Bosona, Techane Gari; Jüriado, Rein; Cardoso, Marcelo; Aradom Messmer, Samuel; Redman, Lauren

Abstract

Intresset för mat med en uttalad identitet är stort idag. Konsumenter vill veta var maten producerats och uppskattar mat med ursprung i till exempel den egna hembygden. Det finns också ett ökande utbud av lokala matprodukter i butiker och restaurangmenyer, på marknader och via andra försäljningskanaler. Det växande intresset för lokal mat gäller även andra aktörer i livsmedelskedjan, myndigheter och forskare. Många producenter stöter på problem som handlar om logistik och transporter. Det finns därför ett behov av att öka förståelsen för den lokala maten och dess försäljningskanaler och utveckla metoderna för att distribuera den till marknaden på ett sätt som är effektivt, hållbart och anpassat till de lokala producenternas förhållanden. Denna rapport diskuterar hur lokal mat och närliggande begrepp kan definieras, logistikens roll i form av utmaningar och möjligheter, presenterar fallstudier och analyser för att belysa olika lösningar i olika sammanhang, samt introducerar en konceptuell modell för producenternas strategiska logistikutveckling. Syftet med projektet var att utveckla kostnadseffektiva alternativa strategier för logistik och flödeskedjor hos småskaliga producenter och distributörer av lokal mat genom samordning och integration inom sektorn, samt genom att undersöka möjligheterna att integrera små- och storskaliga aktörer i livsmedelskedjan. Projektet baserades på en övergripande kartläggning och tre fallstudier med kompletterande analyser. Projektet har använt deltagande aktionsforskning som utgångspunkt, och fallstudierna har involverat slutanvändarna för att säkerställa att projektets resultat skall komma till användning. Den övergripande kartläggningen baserades på litteratur, intervjuer med nyckelpersoner inom handelssektorn och inom olika producentnätverk, samt en producentenkät. För varje fallstudie har sedan datainsamlingen kompletterats, genom intervjuer med de aktuella producenterna, insamling av dokumentation från transportföretag och beställare, samt egna observationer och mätningar. Med hjälp av programvaror och kartdatabaser för geografiska informationssystem och ruttoptimering, samt statistisk bearbetning, har den insamlade informationen från de studerade systemen analyserats. I en avslutande del av rapporten beskrivs hur erfarenheterna från de olika fallstudierna använts till att skapa en syntes i form av en konceptuell modell för strategisk analys av de småskaliga producenternas logistikfrågor, samt identifieras behov av fortsatt forskning och utveckling. Projektet har ökat kunskapen om logistiksystemen för lokalproducerad mat och skapat ny kunskap som är viktig för att utveckla dem. Studien har visat att logistiken ses som ett viktigt problemområde för många av producenterna. Fördelen med korta transporter väger inte upp de nackdelar som småskaliga flöden och geografisk spridning och variation bland producenterna innebär för logistiken och transporterna. Samordning, optimering och integration kan ändå skapa möjligheter till att förbättra logistiken, vilket har demonstrerats i projektets fallstudier. En konceptuell modell för strategisk analys av logistiklösningar för producenter av lokal mat har utvecklats, som visar på att det finns behov av olika logistiklösningar för olika grupper av producenter, och att det måste finnas en stor flexibilitet i de lösningar som utvecklas.   • Modellen använder två parametrar för att dela in producenterna i fyra grupper, med olika behov av stöd för strategisk logistikutveckling och val av försäljningskanaler: o avståndet till den huvudsakliga marknaden o verksamhetens omsättning • Samordning kan initieras med små medel baserat på personliga kontakter, men betydligt fler möjligheter skulle kunna identifieras genom en systematisk kartläggning. En analys av geografiska kluster bland producenterna visade på stora möjligheter till samordning, där det dessutom finns större logistikcentraler för livsmedel i närheten av de flesta av dessa kluster. • Optimering kräver programvara, planeringsresurser och kompetens, men kan vara en viktig möjlighet, med stor potential för transporteffektivisering. Det krävs dock att producentnätverk, handelsaktörer, myndigheter eller andra organisationer kan stötta producenterna. Optimeringsanalyserna visade på möjligheter att minska körsträckorna med upp till 78% om flera rutter kunde optimeras tillsammans och leveranstiderna kunde göras flexibla. • Integrerade logistiklösningar blir allt viktigare för att framgångsrikt utveckla även mindre företag inom livsmedelssektorn, vilket innebär både utmaningar och möjligheter. Personlig kommunikation är fortfarande mest ändamålsenlig för de allra minsta företagen, men för något större företag som vill expandera och leverera till livsmedelskedjorna är det nödvändigt med en fortsatt utveckling av kostnadseffektiva, användarvänliga system där marknadsföring, orderhantering och fakturering såväl som transportplanering kan integreras med elektronisk kommunikation.

Keywords

Lokal mat; livsmedelsdistribution; småskalig livsmedelsproduktion; logistik; transportsamordning; optimering

Published in

Report / Department of Energy and Tecnology, SLU
2012, number: 055
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Nordmark, Ingrid
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Bosona, Techane Gari (Bosona, Techane)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Jüriado, Rein
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Cardoso, Marcelo
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Aradom Messmer, Samuel
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Redman, Lauren
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

Transport Systems and Logistics

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40055