Skip to main content
Factsheet, 2013

Mikroalger i växthuset – ett redskap för minskat näringsläckage

Hultberg, Malin; Carlsson, Anders; Gustafsson, Susanne

Abstract

Dräneringslösning från hydroponisk växthusodling är mycket näringsrik och den är därför problematisk ur ett miljöperspektiv i de fall den inte kan recirkuleras tillbaks till odlingen. I projektet har möjligheten att reducera näringsnivåerna genom odling av mikroalger i dräneringslösning undersökts. Resultaten visar att den snabbväxande mikroalgen Chlorella vulgaris kunde etablera sig i obehandlad dräneringslösning och signifikant reducera mängden kväve och fosfor. Den höga reduktionen av fosfor som uppmättes i försöken, mellan 70-100%, är intressant eftersom allt mer fokus riktas på fosforn som en ändlig resurs. Vidare forskning bör riktas mot möjligheten att återvinna och återanvända denna fosfor i växtproduktionen.

Keywords

Hortikultur; Växthus; Mikroalger

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:6
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet