Skip to main content
Factsheet, 2013

Mikroalger i växthuset – ett redskap för minskat näringsläckage

Hultberg, Malin; Carlsson, Anders; Gustafsson, Susanne;

Abstract

Dräneringslösning från hydroponisk växthusodling är mycket näringsrik och den är därför problematisk ur ett miljöperspektiv i de fall den inte kan recirkuleras tillbaks till odlingen. I projektet har möjligheten att reducera näringsnivåerna genom odling av mikroalger i dräneringslösning undersökts. Resultaten visar att den snabbväxande mikroalgen Chlorella vulgaris kunde etablera sig i obehandlad dräneringslösning och signifikant reducera mängden kväve och fosfor. Den höga reduktionen av fosfor som uppmättes i försöken, mellan 70-100%, är intressant eftersom allt mer fokus riktas på fosforn som en ändlig resurs. Vidare forskning bör riktas mot möjligheten att återvinna och återanvända denna fosfor i växtproduktionen.

Keywords

Hortikultur; Växthus; Mikroalger

Published in

LTJ-fakultetens faktablad

2013, number: 2013:6
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biosystems and Technology (VH), general
Swedish University of Agricultural Sciences, VÄXTFÖRÄDLING, Box 101
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics

UKÄ Subject classification

Microbiology
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40232