Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012 : resultat av inventering och försök med gåsbetesåker

Ödman, Lars; Månsson, Johan; Nilsson, Lovisa; Wiberg, Anne

Abstract

Under 2012 avslutades en treårig studie av grågässens numerär och rörelsemönster i jordbrukslandskapet kring Sörfjärden mellan Strängnäs och Eskilstuna. Avsikten var att kartlägga grågässens nyttjande av åkermark i området och ge underlag för en välgrundad målsättning för grågässens populationsstorlek, men även kunskap om skadeförebyggande arbete. Inom studiens ram har fyra aktiviteter genomförts: • Veckovisa räkningar av antalet grågäss längs en inventeringsrutt runt Sörfjärden. • Anläggning och skötsel av en avledningsåker (gåsbetesåker). • Studier av grödo- och betespreferenser. • Studier av hur gässen utnyttjar avledningsåkern och känsligheten för störningar från en angränsande väg. Inventeringarna visar, som förväntat, att spannmåls- och baljväxtodlingar i strandnära lägen är attraktiva och särskilt utsatta för skaderisker i samband med grågässens födosök. Skaderiskerna är dock främst begränsade till vår- och försommar då växtligheten på höst- eller vårsådda fält är späd. De förebyggande åtgärder som vidtagits (stängsling, gåsbetesåker, skrämsel och skyddsjakt) har dock varit tillräckliga hittills och inga ekonomiska ersättningskrav för skördeskador har rests under den aktuella treårsperioden. Gåsbetesåkern vid Fältstation Rördrommen har varit välbesökt under vår och försommar fram till grågässens ruggning i juni (ca 30 % av de totalt observerade gässen). Under sensommaren och hösten har spillsäden på skördade åkrar förmodligen varit mer attraktiv då besöksfrekvensen vid gåsbetesåkern minskat. Växtligheten på den naturgödslade gåsbetesåkern har tidvis varit mycket frodig. För att underlätta för gässen att landa skapades vid några tillfällen landningsbanor på åkern. I övrigt så har skötseln efter sådden 2010 bestått i ensilageskördar och gödsling. Inblandningen av cikoria i utsädet vid gåsbetesåkerns anläggning 2010 har inte gett några klara utslag vad avser betespreferenser inom ramen för detta försök. Man kan dock konstatera att grågässen betar späda växtdelar på cikoriaplantan med god aptit. Spillningsräkning över åkern har bekräftat att störningarna från en angränsande lokal väg och bebyggelse i direkt anslutning till åkern inte hindrat gässen från att beta i vägens närhet. Resultat och erfarenheter från detta projekt har tidigare redovistas i två årsrapporter för åren 2010 och 2011. Denna rapport omfattar hela projektperioden och överlappar därmed delvis de tidigare sammanställningarna.

Keywords

grågäss; inventering; sverige

Published in


Publisher: Viltskadecenter