Skip to main content
Report, 2013

Provning och utvärdering av nya typer av artificiellt ljus i hönsstallar

Nilsson, Christer; Hermansson, Alexandra; Säter, Monica; Röklander, Johan; Hjalmarsson, Birger; Gunnarsson, Stefan

Abstract

Ljusmiljön i hönshus är avgörande för värphönorna och deras äggläggning. Fåglar har, till skillnad från människor en fjärde typ av kon i ögats näthinna som gör att hönorna kan uppfatta även elektromagnetisk strålning (ljus) med en våglängd kortare än 400 nm. Fåglar har också en större spektral känslighet än människor och en hög kritisk flimmerfrekvensen, 100 Hz, vilket innebär att de kan reagera annorlunda på ljusmiljön.

Enligt Svensk djurskyddslag ska alla byggnader för husdjur har fönster eller andra öppningar för dagsljus. Det finns dock inga riktlinjer för hur dessa dagsljusinsläpp skall vara utformade eller placerade. Olämplig belysning eller olämpligt utformade dagsljusinsläpp kan öka risken för beteendeproblem, t.ex. kannibalism och fjäderplockning. Glödljus har tills nyligen varit den vanligaste typen av belysning i svenska hönshus. På grund av ett förbud mot glödlampor inom EU finns emellertid behov av att ersätta denna glödljusbelysning. Det finns även behov av alternativa belysningstyper i hönshus med olämpligt utformade dagsljusinsläpp samt riktlinjer för hur dagsljusinsläpp skall utformas i nybyggda värphönsstallar.

Syftet med detta projekt var att utvärdera ett belysningsalternativ till värphönsstallar, med olämpligt utformade dagsljusinsläpp, samt utvärdera ett belysningsalternativ till glödlampan. Baserat på en litteraturstudie samt en fältstudie i svenska värphönsstallar har också riktlinjer för utformning och placering av dagsljusinläpp tagits fram.

En ny typ av belysningssystem (HATO® Agricultural Lighting) har importerats till Sverige, och detta system uppges, av tillverkarna, vara mer lik naturligt ljus eftersom det har jämnare våglängdsfördelning mellan 400 och 700 nm, och högre andel av ultraviolett A ljus (UVA). För att bli godkänd som ett alternativ till dagsljusinsläpp måste det visas att lampan inte orsakar sjukdom och onödigt lidande hos djuren. En fältstudie genomfördes på två gårdar med värphöns i system för frigående höns och i inredda burar och en uppfödning (frigående), som redan är utrustade med HATO®-belysning. Studien genomfördes under en produktionsomgång i samtliga flockar.

Som ett belysningsalternativ till glödlampan har LED (Light Emitting Diode) utvärderats i ett värphönsstall, också det under en produktionsomgång.

Belysningsmiljö registrerades avseende ljusintensitet och spektralfördelning, i gångarna, vid fodertråg och i redena. På varje gård genomfördes kliniska undersökningar på ett slumpmässigt urval av 100 fåglar; dessutom gjordes kvalitativa beteendestudier. Unghönsen inspekterades vid 1, 10 och 14 veckors ålder, och produktionsflockar inspekterades vid 35, 55 och 70 veckors ålder.

I Stallarna utrustade med HATO belysning var ljusintensiteten 12-70 lux i uppfödningen, från 2,5 till 26 lux i stallet med inredda burar och från 7,6 till 26 lux i systemet för frigående höns. I värphönsstallet med LED ljus var ljusintensiteten 0,7-11 lux. Äggproduktionen var normal jämfört med den förväntade. Det var låg förekomst av beteenden negativa för djurvälfärden såsom att hönorna var spända eller nervösa. Hönorna var vi normal hull och förekomsten av kamskador var låg. Fjäderplockning observerades i grupperna, men en tydlig koppling till huset eller ljus system kunde inte göras. Fjäderplockning har även rapporterats från hönor som har möjlighet att gå ute.

När dagsljusinläpp används är det viktigt att fördelningen av ljuset är jämn samt att dagsljusinsläppet är kordinerat med det befintliga ljusprogrammet i stallet.

Keywords

djurvälfärd; hönshus; ljusmiljö; värphöns; äggproduktion

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Christer
Svenska Ägg
Hermansson, Alexandra
Svenska Ägg
Säter, Monica
Chalmers University of Technology
Röklander, Johan
Irrbloss
Hjalmarsson, Birger
Gimranäs
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/40433