Skip to main content
Report, 2012

Förstudie för etablering av en must- och vinindustri på Bjärehalvön

Håkansson, Bengt

Abstract

Målet med studien har varit att undersöka förutsättningarna för en utökning av frukt-, bär och vinproduktionen samt möjligheterna för etablering av en must- och vinindustri baserad på lokala råvaror från Bjärehalvön. Intervjuer, diskussioner och studiebesök hos odlare och andra verksamma inom odling och förädling av drycker, kombinerat med litteraturstudier och kontakter med leverantörer till must- och vinindustrin, ligger till grund för det resultat som presenteras i denna rapport. Äppelodlingen är på framväxt i Sverige efter en period av tillbakagång tack vare en ökad efterfrågan och därmed stigande priser. Med en anläggning för must- och vinproduktion ökar möjligheterna för odlarna på Bjärehalvön att sälja sina äpplen till mustning eller själv göra must av dem på anläggningen för att t.ex. sälja på den egna gården eller till andra butiker samt till restauranger och hotell i området. Med dagens priser är det intressant att odla äpplen både för färskkonsumtion och som råvara till mustning. Genom att själva producera dryckerna kan odlare även få del av det värde som skapas vid förädlingen. Sammanfattningsvis visar sammanställningen att det finns goda förutsättningar för både must- och vinproduktion på Bjärehalvön. Kalkyler för vinodling och vinifiering visar att produktionskostnaderna för vin blir höga. Vid en försäljning till Systembolaget kommer det att bli svårt att få ut sådana priser att vinproduktionen i sig blir lönsam. Vinodling och vinifiering öppnar däremot möjligheter att erbjuda besökare på restauranger lokalt producerade viner. Vingårdsbesök med provsmakning och på sikt en Bjäres vinväg till vingårdar i området skulle öka områdets attraktionskraft. Mervärde och därmed ökad lönsamhet kan skapas genom att erbjuda olika upplevelser i samband med försäljning och förtäring av produkterna, särskilt om gårdsförsäljning av vin blir tillåtet i Sverige. Som en del i detta projekt har Nerhammar Consulting anlitats för dimensionering av must- och vintillverkningslinjer. De anläggningsförslag som gjorts kan ligga till grund vid en eventuell etablering av anläggningar på Bjäre eller annorstädes.

Keywords

vin; must; ekonomiska kallkyler

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:27
ISBN: 978-91-87117-26-8
Publisher: Instittutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Food Science
  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/40465